| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 306/2013 Wójta Gminy Jasienica; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, zwanym dalej „Powierzającym”reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

1/ Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński

2/ Członek Zarządu – Stanisław Pięta

a

Gminą Jasienica z siedzibą w Jasienicy, Jasienica 159, zwaną dalej „Przyjmującym”, w imieniu, której działa:

Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna

Działając na podstawie:

1) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

2) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 595),

3) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260),

4) art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz. 13 ze. zm.),

6) uchwały Nr IV/34/260/13 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 28 lutego 2013 r.,
w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica,

7) uchwały Nr IV/43/309/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/34/260/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Jasienica zadania zarzadzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica.

8) uchwały Nr XXVIII/287/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r.,
w sprawie przyjecia od Powiatu Bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica.

9) uchwały Nr XXXIII/340/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/287/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jasienica.

Strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadanie zarządzania przystankami autobusowymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych Powiatu Bielskiego w granicach administracyjnych Gminy Jasienica.

2. Wykaz przystanków, o których mowa w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. W ramach niniejszego porozumienia Przyjmujący upoważniony jest do:

1) Określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych,

2) Wydawania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dla przewoźników
i operatorów,

3) Pobierania opłat za korzystanie z przystanków,

4) Utrzymania przystanków, w tym ich przebudowy i remontów.

2. Przyjmujący z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym Porozumieniem ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich.

3. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przyjętego zadania.

4. Zadanie powierzone niniejszym porozumieniem Przyjmujący będzie wykonywał
w formach przewidzianych prawem.

5. Porozumienie nie rodzi skutków finansowych po stronie Powierzającego.

§ 3. 1. Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny realizacji przez Przyjmującego powierzonego zadania.

2. Przyjmujący zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych z realizacją zadania będącego przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przyjmujący będzie ponosił wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją Porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Przyjmującego.

§ 4. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszego porozumienia
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

§ 5. 1. Ewentualne spory nierozwiązane w drodze polubownej, a wynikłe z realizacji niniejszego porozumienia podlegać będą jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Przyjmującego.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Za czynności związane z publikacją porozumienia odpowiada Powierzający.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


mgr inż. Janusz Pierzyna


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 306/2013
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica

1

Bielowicko Spółdzielnia (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4420S

2

Bielowicko Spółdzielnia (kierunek Wieszczęta)

droga powiatowa nr 4420S

3

Bielowicko Zakręt (kierunek Wieszczęta)

droga powiatowa nr 4420S

4

Bielowicko Zakręt (kierunek Grodziec)

droga powiatowa nr 4420S

5

Grodziec, Skrzyżowanie (kierunek Bielowicko)

droga powiatowa nr 4420S

6

Grodziec, Skrzyżowanie (kierunek Grodziec Zagóra)

droga powiatowa nr 4418S

7

Grodziec, Dworzec Kolejowy (kierunek Wieszczęta)

droga powiatowa nr 4420S

8

Grodziec, Dworzec kolejowy (kierunek Świętoszówka)

droga powiatowa nr 4420S

9

Grodziec, Leśniczówka (kierunek Świętoszówka)

droga powiatowa nr 4418S

10

Grodziec, Leśniczówka (kierunek Zagóra)

droga powiatowa nr 4418S

11

Grodziec, Zagóra (końcowy)

droga powiatowa nr 4418S

12

Iłownica k/Hańdrych (kierunek Iłownica)

droga powiatowa nr 2638S

13

Iłownica k/Hańdrych (kierunek Landek)

droga powiatowa nr 2638S

14

Iłownica, Szkoła (kierunek Landek)

droga powiatowa nr 2638S

15

Iłownica, Szkoła (kierunek Iłownica)

droga powiatowa nr 2638S

16

Iłownica, Stawy (kierunek Iłownica)

droga powiatowa nr 2638S

17

Iłownica, Stawy (kierunek Landek)

droga powiatowa nr 2638S

18

Iłownica, Centrum (końcowy)

droga powiatowa nr 2638S

19

Iłownica, Centrum (kierunek Landek)

droga powiatowa nr 2638S

20

Iłownica, Skrzyżowanie (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 4420S

21

Iłownica, Skrzyżowanie (kierunek Iłownica)

droga powiatowa nr 4420S

22

Jasienica (kierunek Łazy)

droga powiatowa nr 4419S

23

Jasienica (kierunek Świętoszówka)

droga powiatowa nr 4419S

24

Jasienica, Skrzyżowanie (kierunek Skoczów)

droga powiatowa nr 4417S

25

Jasienica, Skrzyżowanie (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4417S

26

Jasienica, Remiza (kerunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 2633S

27

Jasienica, Remiza (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 2633S

28

Jasienica, RSP (kierunek Bielsko-Biała

droga powiatowa nr 2633S

29

Jasienica, RSP (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 2633S

30

Jasienica, Podleśny (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 2633S

31

Jasienica, Podleśny (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 2633S

32

Jasienica, Meble (kierunek Skoczów)

droga powiatowa nr 4417S

33

Jasienica, Meble (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4417S

34

Jasienica, Haręża (kierunek Jaworze)

droga powiatowa nr 4416S

35

Jasienica, Haręża (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4416S

36

Landek, Plac zabaw (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 2633S

37

Landek, Plac zabaw (kierunek Chybie)

droga powiatowa nr 2633S

38

Landek, Sklep (kierunek Iłownica)

droga powiatowa nr 2638S

39

Landek, Sklep (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 2638S

40

Łazy, (końcowy)

droga powiatowa nr 4419S

41

Roztropice, 1 (kierunek Wieszczeta)

droga powiatowa nr 4420S

42

Roztropice, 1 (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 4420S

43

Roztropice, 2 (kierunek Wieszczęta)

droga powiatowa nr 4420S

44

Roztropice, 2 (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 4420S

45

Roztropice, Remiza (kierunek Wieszczęta)

droga powiatowa nr 4420S

46

Roztropice, Remiza (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 4420S

47

Roztropice, Mleczarnia (kierunek Wieszczęta)

droga powiatowa nr 4420S

48

Roztropice, Mleczarnia (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 4420S

49

Rudzica, Laryszówka (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 2633S

50

Rudzica, Laryszówka (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 2633S

51

Rudzica, 1 (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 2633S

52

Rudzica, 1 (kierunek Landek)

droga powiatowa nr 2633S

53

Rudzica, 2 (kierunek Landek)

droga powiatowa nr 2633S

54

Rudzica, 2 (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 2633S

55

Rudzica, Stawy (kierunek Landek)

droga powiatowa nr 2633S

56

Rudzica, Stawy (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 2633S

57

Rudzica, Kościół (kierunek Roztropice)

droga powiatowa nr 4420S

58

Rudzica, Kościół (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 4420S

59

Rudzica, Piaskowania (kierunek Wieszczeta)

droga powiatowa nr 2640S

60

Rudzica, Piaskownia (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 2640S

61

Rudzica, Dzioły (kierunek Wieszczęta)

droga powiatowa nr 2640S

62

Rudzica, Dzioły (kierunek Jasienica)

droga powiatowa nr 2640S

63

Rudzica, Szkoła

droga powiatowa nr 4420S

64

Świętoszówka (kierunek Łazy)

droga powiatowa nr 4419S

65

Świętoszówka (kierunek Biery, Grodziec)

droga powiatowa nr 4419S

66

Wieszczęta, Remiza (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 2640S

67

Wieszczeta, Remiza (kierunek Bielowicko)

droga powiatowa nr 2640S

68

Wieszczęta, Sklep (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 2640S

69

Wieszczeta, Sklep (kierunek Roztropice)

droga powiatowa nr 2640S

70

Wieszczęta, Szkoła (kierunek Bielowicko)

droga powiatowa nr 2640S

71

Wieszczeta, Szkoła (kierunek Rudzica)

droga powiatowa nr 2640S

72

Mazańcowice, Mrzygłód (kierunek Mazańcowice)

droga powiatowa nr 4426S

73

Mazańcowice, Mrzygłód (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4426S

74

Mazańcowice, Skrzyżowanie (kierunek Mazańcowice)

droga powiatowa nr 4426S

75

Mazańcowice, Skrzyżowanie (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4426S

76

Mazańcowice, Spółdzielnia (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4426S

77

Mazańcowice, Spółdzielnia (kierunek Mazańcowice)

droga powiatowa nr 4426S

78

Mazańcowice, Kościół (kierunek Mazańcowice)

droga powiatowa nr 4427S

79

Mazańcowice, Kościół (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4427S

80

Mazańcowice, Osiedle (kierunek Mazańcowice)

droga powiatowa nr 4427S

81

Mazańcowice, Osiedle (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4427S

82

Mazańcowice, Wzniesienie (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4427S

83

Mazańcowice, Wzniesienie (kierunek Mazańcowice)

droga powiatowa nr 4427S

84

Mazańcowice 1, Skrzyżowanie (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4427S

85

Mazańcowice 1, Skrzyżowanie (kierunek Mazańcowice)

droga powiatowa nr 4427S

86

Międzyrzecze Górne, Kopiec (kierunek Międzyrzecze Górne)

droga powiatowa nr 4425S

87

Międzyrzecze Górne, Kopiec (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4425S

88

Międzyrzecze Górne, Granica (kierunek Międzyrzecze Górne)

droga powiatowa nr 4425S

89

Międzyrzecze Górne, Granica (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4425S

90

Międzyrzecze Górne, Ośrodek Zdrowia (kierunek Międzyrzecze Górne)

droga powiatowa nr 4425S

91

Międzyrzecze Górne, Ośrodek Zdrowia (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4425S

92

Międzyrzecze Górne, OSP (kierunek Międzyrzecze Górne)

droga powiatowa nr 4425S

93

Międzyrzecze Górne, OSP (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4425S

94

Międzyrzecze Górne, (kierunek Międzyrzecze Dolne)

droga powiatowa nr 4425S

95

Międzyrzecze Górne, (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4425S

96

Międzyrzecze Dolne, Boisko (kierunek Międzyrzecze Dolne)

droga powiatowa nr 4425S

97

Międzyrzecze Dolne, Boisko (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4425S

98

Międzyrzecze Dolne, Młyn (końcowy)

droga powiatowa nr 4425S

99

Międzyrzecze Dolne, Młyn (kierunek Bielsko-Biała)

droga powiatowa nr 4425S

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »