| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/444/2014 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych

Na podstawie art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) i po przeprowadzonych konsultacjach na wniosek Burmistrza Toszka

Rada Miejska w Toszku
uchwala:

§ 1.

Określa się warunki i tryb udzielania przez Gminę Toszek wsparcia finansowego klubom sportowym w formie dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


                                                                                                                                            Zał.do uchwały Nr XLI/444/2014

                                                                                                                                            Rady Miejskiej w Toszku

                                                                                                                                            z dnia 15 stycznia 2014 r.

WARUNKI I TRYB UDZIELANIA PRZEZ GMINĘ TOSZEK WSPARCIA FINANSOWEGO
KLUBOM SPORTOWYM W FORMIE DOTACJI CELOWYCH
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU SPORTU

§ 1.

1. Celem wsparcia finansowego klubów sportowych jest wzrost poziomu sportowego osób szczególnie     uzdolnionych sportowo oraz osiąganie przez nie wysokich wyników  sportowych we  współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2. Wsparcie finansowe klubów sportowych jest jedną z form wsparcia rozwoju sportu przez gminę Toszek.

§ 2.

1. Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe, posiadające siedzibę oraz prowadzące działalność na    terenie gminy Toszek, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

2. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji celowych.

§ 3.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe szkolące zawodników występujących w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych, jeżeli osiągnięcia i działalność tych klubów są szczególnie istotne dla promocji gminy Toszek.

§ 4.

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w §1 ust. 1 jest zrzeszanie zawodników posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 5.

Udzielona dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków wynikających z realizowanego programu szkolenia sportowego i udziału w zawodach sportowych.

§ 6.

1. Dotacje przyznaje Burmistrz Toszka na wniosek klubu sportowego.

2. Burmistrz Toszka w drodze  zarządzenia ogłasza zasady  naboru wniosków.

3. Ogłoszenie , o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać informację o:

a) rodzaju  zadania,

b) terminie składania wniosków , przy czym termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toszku,

c) terminach i warunkach realizacji zadania,

d ) zasadach przyznawania dotacji,

e) rodzajach kosztów , które  mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji,

f) terminie rozpatrzenia wniosków.

4. Ogłoszenie , o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy    ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Toszku.

5. Nabór wniosków może być ogłaszany w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy Toszek.

§ 7.

1. Burmistrz Toszka podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji klubowi sportowemu i jej wysokości

w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w §6 ust. 2 lub w terminie 30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.

2. Burmistrz Toszka może wystąpić do Rady Sportu o wyrażenie opinii dotyczącej wniosku klubu.

3. Burmistrz Toszka nie jest związany opinią, o której mowa w ust. 2.

4. Decyzja Burmistrza  Toszka jest ostateczna.

§ 8.

1. O przyznaniu dotacji celowej klub sportowy powiadamia się pisemnie.

2. Listę wspieranych przedsięwzięć oraz wysokość dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku.

§ 9.

1. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta między gminą Toszek a klubem sportowym
określająca w szczególności:

a) nazwę i termin realizacji zadania,

b) wysokość udzielonej klubowi sportowemu dotacji i tryb jej przekazania,

c) termin wykorzystania dotacji,

d) tryb i zakres kontroli wykonania przedsięwzięcia ,

e) termin i sposób rozliczenia dotacji,

f) zobowiązanie klubu do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie,

g) warunki i tryb rozwiązania umowy.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez wnioskodawcę, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia , korekty jego kosztorysu.

3. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30. dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 10.

1. Burmistrz Toszka uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań, na które
przyznane zostały dotacje zgodnie z niniejszą uchwałą a w szczegóści do kontroli:

a) bieżącego przebiegu i sposobu realizacji zadania,

b) stanu realizacji zadania,

c) efektywności i rzetelności wykonania zadania,

d) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

e) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej , określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez  Burmistrza  Toszka.

3. Klub, któremu przyznano dotację jest zobowiąny do udostępnienia na żądanie osób upoważnionych , o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbędnych o przeprowadzenia kontroli.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »