| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/444/2014 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych

Na podstawie art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) i po przeprowadzonych konsultacjach na wniosek Burmistrza Toszka

Rada Miejska w Toszku
uchwala:

§ 1.

Określa się warunki i tryb udzielania przez Gminę Toszek wsparcia finansowego klubom sportowym w formie dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


                                                                                                                                            Zał.do uchwały Nr XLI/444/2014

                                                                                                                                            Rady Miejskiej w Toszku

                                                                                                                                            z dnia 15 stycznia 2014 r.

WARUNKI I TRYB UDZIELANIA PRZEZ GMINĘ TOSZEK WSPARCIA FINANSOWEGO
KLUBOM SPORTOWYM W FORMIE DOTACJI CELOWYCH
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU SPORTU

§ 1.

1. Celem wsparcia finansowego klubów sportowych jest wzrost poziomu sportowego osób szczególnie     uzdolnionych sportowo oraz osiąganie przez nie wysokich wyników  sportowych we  współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2. Wsparcie finansowe klubów sportowych jest jedną z form wsparcia rozwoju sportu przez gminę Toszek.

§ 2.

1. Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe, posiadające siedzibę oraz prowadzące działalność na    terenie gminy Toszek, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

2. Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji celowych.

§ 3.

Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe szkolące zawodników występujących w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez polskie związki sportowe w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych, jeżeli osiągnięcia i działalność tych klubów są szczególnie istotne dla promocji gminy Toszek.

§ 4.

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w §1 ust. 1 jest zrzeszanie zawodników posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 5.

Udzielona dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków wynikających z realizowanego programu szkolenia sportowego i udziału w zawodach sportowych.

§ 6.

1. Dotacje przyznaje Burmistrz Toszka na wniosek klubu sportowego.

2. Burmistrz Toszka w drodze  zarządzenia ogłasza zasady  naboru wniosków.

3. Ogłoszenie , o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać informację o:

a) rodzaju  zadania,

b) terminie składania wniosków , przy czym termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Toszku,

c) terminach i warunkach realizacji zadania,

d ) zasadach przyznawania dotacji,

e) rodzajach kosztów , które  mogą być sfinansowane z udzielonej dotacji,

f) terminie rozpatrzenia wniosków.

4. Ogłoszenie , o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy    ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Toszku.

5. Nabór wniosków może być ogłaszany w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy Toszek.

§ 7.

1. Burmistrz Toszka podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji klubowi sportowemu i jej wysokości

w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w §6 ust. 2 lub w terminie 30 dni od daty uchwalenia budżetu gminy.

2. Burmistrz Toszka może wystąpić do Rady Sportu o wyrażenie opinii dotyczącej wniosku klubu.

3. Burmistrz Toszka nie jest związany opinią, o której mowa w ust. 2.

4. Decyzja Burmistrza  Toszka jest ostateczna.

§ 8.

1. O przyznaniu dotacji celowej klub sportowy powiadamia się pisemnie.

2. Listę wspieranych przedsięwzięć oraz wysokość dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Toszku.

§ 9.

1. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta między gminą Toszek a klubem sportowym
określająca w szczególności:

a) nazwę i termin realizacji zadania,

b) wysokość udzielonej klubowi sportowemu dotacji i tryb jej przekazania,

c) termin wykorzystania dotacji,

d) tryb i zakres kontroli wykonania przedsięwzięcia ,

e) termin i sposób rozliczenia dotacji,

f) zobowiązanie klubu do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie,

g) warunki i tryb rozwiązania umowy.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana warunkiem podpisania umowy jest złożenie przez wnioskodawcę, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia , korekty jego kosztorysu.

3. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30. dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 10.

1. Burmistrz Toszka uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań, na które
przyznane zostały dotacje zgodnie z niniejszą uchwałą a w szczegóści do kontroli:

a) bieżącego przebiegu i sposobu realizacji zadania,

b) stanu realizacji zadania,

c) efektywności i rzetelności wykonania zadania,

d) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

e) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej , określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez  Burmistrza  Toszka.

3. Klub, któremu przyznano dotację jest zobowiąny do udostępnienia na żądanie osób upoważnionych , o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbędnych o przeprowadzenia kontroli.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »