| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4/I/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2014r.

dotycząca uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznychwczęści dotyczącej § 2 pkt 2z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na uzależnieniu przyznania zwolnienia z podatku od nieruchomości od warunku zawarcia umowy pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości , czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 6 grudnia 2013 roku.

W dniu 19 grudnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 531/XXXII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Gorzyce. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały w części. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Gorzyce w § 1 określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2014 roku oraz w § 2 wprowadziła zwolnienia niektórych kategorii nieruchomości z tego podatku. W § 2 pkt 2 uchwały Rada Gminy postanowiła o zwolnieniu z podatku od nieruchomości - nieruchomości zajętych pod infrastrukturę komunalną na podstawie umowy pomiędzy gminą a właścicielem. Z wyjaśnień obecnych na posiedzeniu Kolegium, przedstawicieli Gminy Gorzyce wynika, że zwolnienie ma dotyczyć nieruchomości niebędących własnością gminy, na których wybudowano w przeszłości drogi lub rowy gminne, a których stan prawny nie został jeszcze uregulowany. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem i gminą określa m. in. powierzchnię danej nieruchomości oraz zasady korzystania z nieruchomości.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulację zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), z której wynika, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Zwolnienia wprowadzone przez radę gminy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinny być więc rozumiane jako rozwinięcie katalogu ustawowego określonego w art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem zwolnienie powinno odnosić się do przedmiotu opodatkowania określonego przez rodzaj nieruchomości lub sposób jej wykorzystania, nie zaś określać dodatkową czynność - w tym przypadku właściciela nieruchomości - warunkującą nabycie prawa do zwolnienia, jaką byłoby zawarcie przez niego umowy z gminą. Każdy podatnik winien mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w § 2 pkt 2 badanej uchwały Rady Gminy Gorzyce, nawet ten, który nie zawarł lub nie doprowadził do zawarcia (art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa szczegółowo podatników podatku od nieruchomości i nie są nimi tylko właściciele nieruchomości) z gminą stosownej umowy. Wprowadzając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „inne zwolnienia przedmiotowe” rada gminy nie może odnosić tego zwolnienia do niektórych tylko podatników wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy, a więc do tych, którzy posiadają zawartą z gminą stosowną umowę.

Zwolnienie podatkowe oznacza definitywne, ostateczne wyłączenie określonej kategorii podatników lub przedmiotu opodatkowania spod obowiązku podatkowego, nie jest więc dopuszczalne ustanawianie w aktach prawa miejscowego zwolnień warunkowych. Nie może być w tej sferze mowy o pozostawieniu jakiegokolwiek stanu niepewności co do faktu przysługiwania zwolnienia (por. wyrok WSA sygn. akt: I SA/Kr 177/08).

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Izby uznało, iż zwolnienie określone w § 2 pkt 2 badanej uchwały Rady Gminy Gorzyce w istotny sposób narusza art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

              Kolegium Izby działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stwierdziło nieważność w części badanej uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Gorzyce przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »