| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 4/I/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2014r.

dotycząca uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznychwczęści dotyczącej § 2 pkt 2z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na uzależnieniu przyznania zwolnienia z podatku od nieruchomości od warunku zawarcia umowy pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości , czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 6 grudnia 2013 roku.

W dniu 19 grudnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 531/XXXII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Gorzyce. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały w części. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Badaną uchwałą Rada Gminy Gorzyce w § 1 określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy w 2014 roku oraz w § 2 wprowadziła zwolnienia niektórych kategorii nieruchomości z tego podatku. W § 2 pkt 2 uchwały Rada Gminy postanowiła o zwolnieniu z podatku od nieruchomości - nieruchomości zajętych pod infrastrukturę komunalną na podstawie umowy pomiędzy gminą a właścicielem. Z wyjaśnień obecnych na posiedzeniu Kolegium, przedstawicieli Gminy Gorzyce wynika, że zwolnienie ma dotyczyć nieruchomości niebędących własnością gminy, na których wybudowano w przeszłości drogi lub rowy gminne, a których stan prawny nie został jeszcze uregulowany. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem i gminą określa m. in. powierzchnię danej nieruchomości oraz zasady korzystania z nieruchomości.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulację zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), z której wynika, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, niż określone w art. 7 ust. 1 ww. ustawy oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Zwolnienia wprowadzone przez radę gminy na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinny być więc rozumiane jako rozwinięcie katalogu ustawowego określonego w art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem zwolnienie powinno odnosić się do przedmiotu opodatkowania określonego przez rodzaj nieruchomości lub sposób jej wykorzystania, nie zaś określać dodatkową czynność - w tym przypadku właściciela nieruchomości - warunkującą nabycie prawa do zwolnienia, jaką byłoby zawarcie przez niego umowy z gminą. Każdy podatnik winien mieć możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w § 2 pkt 2 badanej uchwały Rady Gminy Gorzyce, nawet ten, który nie zawarł lub nie doprowadził do zawarcia (art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa szczegółowo podatników podatku od nieruchomości i nie są nimi tylko właściciele nieruchomości) z gminą stosownej umowy. Wprowadzając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „inne zwolnienia przedmiotowe” rada gminy nie może odnosić tego zwolnienia do niektórych tylko podatników wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy, a więc do tych, którzy posiadają zawartą z gminą stosowną umowę.

Zwolnienie podatkowe oznacza definitywne, ostateczne wyłączenie określonej kategorii podatników lub przedmiotu opodatkowania spod obowiązku podatkowego, nie jest więc dopuszczalne ustanawianie w aktach prawa miejscowego zwolnień warunkowych. Nie może być w tej sferze mowy o pozostawieniu jakiegokolwiek stanu niepewności co do faktu przysługiwania zwolnienia (por. wyrok WSA sygn. akt: I SA/Kr 177/08).

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Izby uznało, iż zwolnienie określone w § 2 pkt 2 badanej uchwały Rady Gminy Gorzyce w istotny sposób narusza art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

              Kolegium Izby działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stwierdziło nieważność w części badanej uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Gorzyce przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »