| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 42.322.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2014 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2014 r.

DOCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

97.028,55

Dz.

T R E Ś Ć

Zwiększ

Zmniejsz

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

97.028,55

- dochody majatkowe
z tego: zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej + 97.028,55

97.028,55

PRZYCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

593.315 45

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

151.446,45

950

Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy ofp

441.869

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

785.344

110.000

600

Transport i łączność

50.000

110.000

60016

Drogi publiczne gminne

50.000

110.000

- wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych + 50.000
z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań + 50.000

50.000

- wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 110.000

110.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

8.315

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

8.315

- wydatki bieżące w tym: dotacja na zadania bieżące + 8.315

8.315

801

Oświata i wychowanie

60.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

60.000

- wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych + 60.000
z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań + 60.000

60.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

667.029

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

667.029

- wydatki majątkowe
w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 667.029 z tego na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środkow, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - + 165.029

667.029

ROZCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

15.000

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

15.000

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej stanowiący przychody i koszty zakładów budżetowych na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący dotacje na 2014 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.102.210,45 zł, który zostanie pokryty pożyczką w wysokości 1.102.210,45 zł" .

2. Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.102.210,45 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokosci 1.574.706,55 zł".

3. Dodaje się paragraf 11 w brzmieniu:" Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 15.000 zł " a dotychczasowe paragrafy 11,12 i 13 otrzymują numerację odpowiednio 12,13 i 14.

4. W nowym paragrafie 12 dodaje się kolejny tiret w brzmieniu: "- udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w paragrafie 3 ust.4." uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42.322.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w

DZIAŁ

T R E Ś Ć

PRZYCHODY

ROZCHODY

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

4.574.012,45

3.471.802

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.165.226,45

952

Przychody z zaciągniętych

2.676.917

- kredytów krajowych

2.676.917

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp

731.869

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

15.000

963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych w udziałem śrdoków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.288.302

992

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych

2.168.500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42.322.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych

L.p.

Nazwa zakładu

Stan środk. obr. na pocz. roku

Przychody

w tym dotacja z budżetu

Suma 3+4

Koszty

w tym wpłata do budżetu

Stan środk. obr. na koniec roku

Suma 7+9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

300.000

5.561.119

przedmiotowa  107.475

celowa inwest.  2.490.644

5.861.119

5.566.549

-

294.570

5.861.119


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 42.322.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dotacje na 2014 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdz.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji podmiotowej

Kwota dotacji przedmiotowej

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące

010

01010

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

130.000

600

60014

Powiat Kłobucki

340.000

851

85154

Powiat Kłobucki

4.500

900

900001

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

107.475

2.360.644

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury

365.000

1.059.089

921

92109

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury

139.000

OGÓŁEM

504.000

107.475

3.882.733

4.500


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 42.322.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok w

Dz.

Rozdz.

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące

Kwota dotacji podmiotowej

754

75412

8.315

801

80106

61.514

851

85154

77.596

OGÓŁEM

85.911

61.514

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian PilarzUzasadnienie

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w budżecie, ktore są niezbędne dla zapewnienia terminowej realizacji zadań zapisanych w budżecie jak również tych których realizacja jest kontynuowana z roku 2013 oraz płynnej realizacji zobowiązań z nich wynikających.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »