| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XXIV/2014 Rady Gminy Przyrów

z dnia 17 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.). Rada Gminy Przyrów u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. 1. Dochody gminy w wysokości zł 10.871.622, 06 w tym:

- dochody bieżące    zł 9.120.739,06

- dochody majątkowe zł 1.750.883, 00 zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł 12.194.496,06 w tym:                            

- wydatki bieżące   zł. 8.465.412,11

- wydatki majątkowe zł. 3.729.083,95 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.322.874,- zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 461.492,47 zł;

- kredytów długoterminowych 861.381,53 -zł;

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,- zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.322.874,- zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 756.222,-zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- do kwoty 796.941,- zł.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta gminy pożyczek w roku budżetowym 2014- w kwocie 25.000,-.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec 2013r., do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2014r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.              

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

- własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst. zgodnie z załącznikiem 6.

§ 9. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem 130.996,- w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. 77. 006 ,- oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł 22.9 94 ,-.

§ 11. Ustala się  dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł 53.300,-.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.

3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.

4. Zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej odpowiednio w § 3 pkt 3

5. Zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków z budżetu UE do wysokości do wysokości określonej w § 3 pkt 4.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »