| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 149/XXIV/2014 Rady Gminy Przyrów

z dnia 17 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.). Rada Gminy Przyrów u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. 1. Dochody gminy w wysokości zł 10.871.622, 06 w tym:

- dochody bieżące    zł 9.120.739,06

- dochody majątkowe zł 1.750.883, 00 zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł 12.194.496,06 w tym:                            

- wydatki bieżące   zł. 8.465.412,11

- wydatki majątkowe zł. 3.729.083,95 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.322.874,- zł.

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:

- pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 461.492,47 zł;

- kredytów długoterminowych 861.381,53 -zł;

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,- zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.322.874,- zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – do kwoty 756.222,-zł.

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- do kwoty 796.941,- zł.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta gminy pożyczek w roku budżetowym 2014- w kwocie 25.000,-.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec 2013r., do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2014r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.              

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

- własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst. zgodnie z załącznikiem 6.

§ 9. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem 130.996,- w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. 77. 006 ,- oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł 22.9 94 ,-.

§ 11. Ustala się  dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł 53.300,-.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.

3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.

4. Zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej odpowiednio w § 3 pkt 3

5. Zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków z budżetu UE do wysokości do wysokości określonej w § 3 pkt 4.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.

7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 149/XXIV/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »