| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/180/2014 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 17 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 57, 58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 211, art.212, 214, 217, 218, 222, 236, 237, 258, 264 ust. 3 i art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

Rada Gminy Bojszowy

uchwala

co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 25 981 899,71 zł

w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 22 938 192,67 zł

2. dochody majątkowe w wysokości 3 043 707,04 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 27 731 899,71zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 678 192,67zł

zgodnie z tabelą Nr 3

2. wydatki majątkowe w wysokości 5 053 707,04zł

zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 750 000,00zł. którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji komunalnych

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 000 000,00zł. z emisji obligacji komunalnych.

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 250 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę następujących kredytów:

- kredyt długo terminowy – Bank PKO BP Tychy 250 000,00zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  zgodnie z tabelą nr 5

§ 8.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 28 500,00 zł

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 48 500,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 8

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw zgodnie z tabelą nr 9

§ 13.

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z tabelą nr 10                                                       

§ 14.

Ustala się zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014r. w wysokości:

- dochody 591 700,00zł.

- wydatki 591 700,00zł.

zgodnie z tabelą nr 11.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00  zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym:

- w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  oraz składek od nich naliczanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w

innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 17.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Tabela nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/180/2014
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 17 stycznia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Tabela nr 11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »