| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 410/XLII/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   i pkt.9 lit. „d” art.51, ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z   2013 r. poz.594 z   późn. zm.) art. 15 ust. 3   pkt 1   art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 885 z   późn.zm. )   Rada Gminy K o   s z   ę   c i   n uchwala, co nast   ę   puje ;  

§   1.   1.   Ustala się dochody w   łącznej kwocie   34 168 148,01 zł,   z tego :  

a)   bieżące w   kwocie 28 234 131,00 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 5   934 017,01 zł, zgodnie z   zał   ą   cznikiem nr 1   i nr 1a   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się wydatki w   łącznej kwocie   36 069 861,49 zł   z tego :  

a)   bieżące w   kwocie 27 243 577,58 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie 8   826 283,91.zł, zgodnie z   załącznikiem   nr 2   i nr 2a   do niniejszej uchwały   .  

3.   Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w   roku budżetowym 2014 oraz wysokość środków zgodnie z   zał   ą   cznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały  

§   2.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości   1 901 713,48   sfinansowany przychodami pokrytymi z   kredytów i   pożyczek.  

§   3.   1.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie   2 321 747,90   , z   następujących tytułów;  

a)   zaciągniętych pożyczek w   kwocie 88 750,00 zł,  

b)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 2   132 997,90 zł.  

c)   ze spłat pożyczek i   kredytów udzielonych ze środków publicznych w   kwocie 100 000,00 zł  

2.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   420 034,42 zł,   z następujących tytułów;  

a)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 320 034,42 zł,  

b)   udzielone pożyczki w   kwocie 100 000,00 zł,  

3.   Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w   kwocie 1   000 000,00 zł w   tym z   tytułu.  

-   zaciąganych kredytów 500 000,00 zł,  

-   zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł,  

4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek:  

a)   na spłatę zaciągniętych kredytów i   pożyczek budżetu w   kwocie 320 034,42 zł.  

§   4.   1.   Ustala się rezerwę ogólną w   wysokości   71 000,00 zł .  

2.   Ustala się rezerwy celowe w   wysokości   79 000,00 zł   , z   tego ;  

-   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 79 000,00 zł,  

§   5.   Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie   z zał   ą   cznikiem nr 4   do niniejszej uchwały w   kwocie 1   957 350,00 zł,  

§   6.   1.   Ustala się plan przychodów i   kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w   zakresie określonym w   zał   ą   czniku nr 5   i nr 5a   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Ustala się dochody z   tytułu wydania zezwoleń na sprzedażnapojów alkoholowych w   kwocie   200 000,00 zł   , z   przeznaczeniem na :  

1.   wydatki na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie   190 000,00 zł,  

2.   wydatki na relizację zadań okreslonych w   Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie   10 000,00 zł.   zgodnie z   załącznikiem nr 6   .    

§   8.   Ustala się dochody i   wydatki na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej zgodnie z   zał   ą   cznikiem nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Ustala się przychody i   rozchody budżetu zgodnie z   zał   ą   cznikiem Nr 8   do niniejszej uchwały  

§   10.   Upoważnia się Wójta do:  

1.   Zaciągania kredytów i   pożyczek na :  

a)   finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z   § 2   ust. 3  

2.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

3.   Dokonywania zmian w   planie :  

-   wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

4.   Udzielania pożyczek z   budżetu Gminy do wysokości 100 000,00 zł.  

§   11.   1.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2014 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5,5a,6 do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5,5a,6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 410/XLII/2013
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »