| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/366/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r. z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 29 380 406,04 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27 496 802,54 zł                                                                      

2) dochody majątkowe w kwocie 1 883 603,50zł                                          

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 28 472 344,48  zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26 335 234,48 zł                                                                                                  

a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w
kwocie 12 352 828,00 zł.,

b) dotacje do przekazania z budżetu gminy w kwocie 3 624 900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 715 000,00 zł,

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 165 000, 00 zł.,

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 492 400,00 zł.,

- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 190 000,00 zł.,

- dotacja celowa dla spółki wodnej w wysokości 8 000, 00 zł.,

- dotacje dla jednostek organizacyjnych Policji w kwocie 2 000, 00 zł.,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w kwocie 915 000, 00 zł.

- dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w kwocie 73 000, 00 zł.,

- dotacja – wpłata do Izby Rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 000, 00 zł.,

- dotacja celowa – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 22 000, 00 zł.

- dotacje celowe na realizację innych zadań zleconych w wysokości 12 500, 00 zł.,

- dotacje celowe na pomoc finansową na zadania bieżące do sektora finansów publicznych 21 000,00 zł.

- dotacja celowa dla OSP 5 000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 206 635,29 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu             poręczenia udzielonego przez Gminę Kuźnia Raciborska
w kwocie 150 000, 00 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 137 110,00 zł  zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę  budżetu w kwocie 908 061,56 zł, która zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się plan rozchodów budżetu gminy w kwocie 908 061,56 zł na 2014 rok zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 118 752,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 7. Ustala plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 6 do uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 107 605,00 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 118 752,99 zł. z przeznaczeniem na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego -  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę celową wysokości 70 000, 00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do kwoty 1 000 000, 00 zł. ,                            

§ 15. Ustala  się  dochody z tytułu  wydawania   zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych w kwocie 190 700,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185 700,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 5 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000, 00 zł.,

- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 17. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 19. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/366/2014
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »