| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV-351-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz.613 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części i budowle lub ich części stanowiące nową inwestycję, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. nr 146, poz. 927 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przysługuje na warunkach i zasadach określonych w rozporządzeniu oraz w niniejszej uchwale.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przysługuje:

1) mikroprzedsiębiorcy – przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 200.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 2 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

2) małemu przedsiębiorcy – przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 600.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 8 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

3) średniemu przedsiębiorcy – przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 3.000.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;

4) przedsiębiorcy innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca i średni przedsiębiorca – przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania – po wejściu w życie niniejszej uchwały – nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą nie mniej niż 10.000.000 zł i utworzenia – po wejściu w życie niniejszej uchwały – 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., w terminach określonych niniejszą uchwałą – nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 8 rozporządzenia lub w przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy, o której mowa w § 9 rozporządzenia.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie może przekroczyć należnego w okresie zwolnienia podatku od nieruchomości.

3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 rozporządzenia, nie zalicza się ceny nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały zobowiązany jest do zgłoszenia organowi podatkowemu przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zamiaru korzystania z tej pomocy w formie pisemnej - na formularzu określonym w załączniku nr 1 do uchwały, dołączając wymienione w nim dokumenty.

2. Zakończenie nowej inwestycji powinno nastąpić w ciągu 36 miesięcy od dnia zgłoszenia,o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1 uchwały nie podlegają:

1) budynki lub ich części związane z działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami;

2) budynki i budowle związane z prowadzeniem stacji paliw;

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec budżetu gminy Nędza.

§ 6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji i utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia:

1) oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na formularzu określonym w załącznikunr 2do uchwały;

2) oświadczenia o wartości nowej inwestycji, ustalonej według kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz o udziale własnym w nakładach związanych z nową inwestycją wynoszącym co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji – na formularzu stanowiącym załączniknr 3do uchwały;

3) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – na formularzu stanowiącym załączniknr 4do uchwały;

4) informacji o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie gminy Nędza, w przeliczeniu na pełne etaty – na formularzu stanowiącym załączniknr 5do uchwały;

5) informacji o innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na realizację inwestycji – na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312 z późn. zm.);

6) kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków lub budowli stanowiących nową inwestycję oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;

7) oświadczenia, że inwestycja jest nowa, zgodnie z przepisami rozporządzenia;

8) oświadczenia, że działalność prowadzona w związku z nową inwestycją jest inna niż wskazana w §4 rozporządzenia oraz przedstawienie dokumentu wskazującego rodzaj działalności jaki będzie realizowany w związku z nową inwestycją;

9) oświadczenia, że inwestycja została rozpoczęta po zgłoszeniu Wójtowi Gminy zamiaru korzystania z pomocy;

10) oświadczenia, że poniesione koszty mieszczą się w katalogu określonym w § 6 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia oraz są ściśle związane z nową inwestycją.

§ 7. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany:

1) do dnia 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawiać informacje o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca danego roku, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od dnia jej otrzymania – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały;

2) do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy publicznej przedkładać informacje – na formularzu będącym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 6 pkt 5.

§ 8. 1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2. Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dowody i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 9. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały okres zwolnienia, gdy:

1) nie spełnił warunków wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia;

2) przedstawił organowi podatkowemu nieprawdziwe oświadczenie lub informacje co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku;

3) nie przedstawił w terminie organowi podatkowemu dokumentów, o których mowa w § 6 i § 7.

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy pisemnie o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości – w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. Przedsiębiorca, który uzyskał pomoc, zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia.

4. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

5. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu nadwyżki pomocy w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami zgodnie przepisami ustawy, o której mowa w ust. 4.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV-351-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZGŁOSZENIE
zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

1. Oznaczenie przedsiębiorcy:

Nazwa ................................................................................................................................................

Siedziba .............................................................................................................................................

NIP .................................................................................

REGON ..........................................................................

symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności ...................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres korespondencyjny ....................................................................................................................

wielkość przedsiębiorcy[1]) (zaznaczyć „x” odpowiedni kwadrat)

□ mikroprzedsiębiorca

□ mały przedsiębiorca

□ średni przedsiębiorca

□ inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy .....................................................................

telefon kontaktowy .............................................................................................................................

2. Dane nowej inwestycji:

Rodzajinwestycji .....................................................................................................................................

Opis inwestycji ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja (ulica i nr, numer księgi wieczystej, numery działek, powierzchnia gruntów, wartość i rodzaj budowli, dane dot. budynków itp.)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data rozpoczęcia inwestycji ……………………

Planowana data zakończenia inwestycji ..................................

3. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:

Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji ...............................

Planowana liczba utworzenia nowych miejsc pracy ...........................................................................

Planowany koszt utworzenia nowych miejsc pracy w zł ....................................................................

4. Do wniosku załączam:

1) bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

3) inne dokumenty (podać, jakie)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Oświadczenia przedsiębiorcy:

zobowiązuję się do pokrycia co najmniej 25% kosztów inwestycji ze środków własnych.

zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji na terenie Gminy Nędza przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji.

zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia ich utworzenia.

deklaruję, że nowa inwestycja nie będzie związana z rodzajami działalności określonymi w § 5 ust. 1 uchwały.

zobowiązuję się do informowania tutejszego organu podatkowego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności o niezakończeniu inwestycji w terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.

                                                                                   

                                                                                                                                            .................................................

                                                                                                                                            podpis i pieczęć wnioskodawcy                           


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV-351-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 20 stycznia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że w dniu ............................. została zakończona nowa inwestycja, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały.

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

………………………………             

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV-351-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 20 stycznia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że wartość nowej inwestycji, o której mowa w § 2 pkt[2]) …… uchwały, wynosi łącznie .................................. zł, z czego udział własny wynosi ……........................... zł, co stanowi ......................% wartości inwestycji.

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

………………………………             

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV-351-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 20 stycznia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że w dniu ......................... utworzono ........... nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których mowa w § 2 pkt[3]) …… uchwały.

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

………………………………             

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV-351-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 20 stycznia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

..............................................................

imię i nazwisko (nazwa) przedsiębiorcy

………………………….....………….

adres zamieszkania (siedziby)

…………………………….....……….

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Gminy Nędza w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

oświadczam, że na dzień …………………. stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie gminy Nędza, w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł łącznie ………………… etatów (w tym ……… pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją).

Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

………………………………             

…………………………………………………

miejscowość, data

podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy


[1]) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z poźn. zm.)

[2]) należy wpisać odpowiedni numer z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w zgłoszeniu

[3]) należy wpisać odpowiedni numer punktu z uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w zgłoszeniu

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »