| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 20 grudnia 2013r.

do Porozumienia Nr PS.031.5.2012 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika

(2013/106789)

Aneks Nr 2
do Porozumienia nr PS.031.5.2012

z dnia 21 marca 2013 r.


w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika


zawarty w dniu 20 grudnia 2013 r. w Rybniku pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej„Miastem Rybnik”, które reprezentuje:

Adam Fudali – Prezydent Miasta,

a

Miastem Chorzów – miastem na prawach powiatu, z siedzibą w Chorzowie przy Rynek 1, zwanym dalej„Miastem Chorzów”, które reprezentują:

1. Wiesław Ciężkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa,

2. Lidia Stuchlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.


Strony postanawiają, co następuje:


§ 1. W Porozumieniu PS.031.5.2012 z dnia 21 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Świadczenia, o których mowa w ust. 1, obejmować będą:

1) przyjęcie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. do wytrzeźwienia 500 osób z terenu Miasta Rybnika, będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;

2) przyjęcie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. do wytrzeźwienia 300 osób z terenu Miasta Rybnika, będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;

3) podejmowanie wobec ww. osób czynności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r.w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego(Dz. U. Nr 20, poz. 192 ze zm.).;


2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Miasto Rybnik zobowiązuje się do przekazania na działalność Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie, w strukturze którego funkcjonuje Izba Wytrzeźwień, celem pokrycia kosztów poniesionych przez Izbę, związanych z pobytem osób dowiezionych z terenu Miasta Rybnika, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 2:

1) w 2013 r. – dotacji w wysokości 112.500 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych);

2) w 2014 r. – dotacji w wysokości 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).;


3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dotacje, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) zostaną przekazane na rachunek bankowy Miasta Chorzów w ING Bank Śląski S.A. nr 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557,

2) kwotę zwiększającą dotację celową na 2013 rok, tj. 37.500 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) Miasto Rybnik zobowiązuje się przekazać, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego aneksu,

3) dotację na 2014 rok, tj. 75.000 zł Miasto Rybnik zobowiązuje się przekazać do 15 stycznia 2014 roku.;


4) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Środki na realizację zadania:

1) w 2013 roku – zabezpieczone są w budżecie Miasta Rybnika na 2013 rok (dział 754, rozdział 75495, § 2310);

2) w 2014 roku – w projekcie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok (dział 754, rozdział 75495, § 2310).;


5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Miasto Chorzów jest zobowiązane wykorzystać środki finansowe, określone:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1) do dnia 31 grudnia 2013 r.;

2) w § 2 ust. 1 pkt 2) do dnia 31 grudnia 2014 r.;


6) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Miasto Chorzów jest zobowiązane w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego, zwrócić kwotę dotacji niewykorzystaną w danym roku kalendarzowym na rachunek bankowy Miasta Rybnika o numerze 20 1140 1179 0000 2224 1800 1003.;


7) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Miasto Chorzów po zakończeniu danego roku kalendarzowego, do dnia 15 stycznia roku następnego, przedstawi Miastu Rybnik rozliczenie przekazanej dotacji pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczenie to powinno zawierać imię i nazwisko osoby doprowadzonej z terenu Miasta Rybnika objętej świadczeniami oraz datę udzielenia świadczenia..


§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.


§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 5. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


MIASTO RYBNIK                                                                      MIASTO CHORZÓW


Prezydent Miasta Rybnika


Adam Fudali

Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa


Wiesław Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzowa


Lidia Stuchlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »