| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P4 Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 7 stycznia 2014r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów I klasy wielozawodowej Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim prowadzonego przez Gminę Chełm Śląski, zwanego dalej ,,Zespołem”.

2. Kształcłcenie uczniów, o których mowa w ust 1. realizowane będzie w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach ul.Okrzei 20 , zwanym dalej ,, GCE”.

§ 2. 1. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem wynosi 5 uczniów .

2. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują pomiędzy sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem GCE.

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora GCE.

§ 3. 1. Koszt szkolenia 1 ucznia na czterotygodniowym kursie organizowanym w GCE w Gliwicachwynosi 400,00 zł .

2. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1. w kwocie łącznej nieprzekraczającej kwoty 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust.1.

3. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe na rachunek Miasta Gliwice:22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląskiw Gliwicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania specyfikacji - wykazu uczniów uczestniczących w kształceniu.

4. GCE przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości uczniów uczestniczących w kursie w okresach miesięcznych.

5. W przypadku braku zapłaty, w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki

§ 4. 1. W przypadku skierowania do przeszkolenia w GCE w Gliwicach większej liczby uczniów niż określona w § 2 ust.1 porozumienia, przekazanie środków finansowych należnych z tego tytułu Miastu Gliwice, nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

2. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Gminy kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w §1.

3. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Gminę kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 1.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określonyod 02 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 roku.

§ 7. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 8. Porozumienie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Miasta Gliwice, dwa dla Gminy Chełm Śląski.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Gliwice.

Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P4
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 stycznia 2014 r.

Wykaz uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim uczestniczących w dokształcaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień kursu

Koszt kształcenia

1

2

3

Razem:Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sporządził: ………………………….                            Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                    /podpis/


Miejscowość, data ………………………………..

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »