| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P4 Prezydenta Miasta Gliwice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 7 stycznia 2014r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach

§ 1. 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów I klasy wielozawodowej Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim prowadzonego przez Gminę Chełm Śląski, zwanego dalej ,,Zespołem”.

2. Kształcłcenie uczniów, o których mowa w ust 1. realizowane będzie w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach ul.Okrzei 20 , zwanym dalej ,, GCE”.

§ 2. 1. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci kształceniem wynosi 5 uczniów .

2. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują pomiędzy sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem GCE.

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora GCE.

§ 3. 1. Koszt szkolenia 1 ucznia na czterotygodniowym kursie organizowanym w GCE w Gliwicachwynosi 400,00 zł .

2. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1. w kwocie łącznej nieprzekraczającej kwoty 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursu, o którym mowa w ust.1.

3. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe na rachunek Miasta Gliwice:22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląskiw Gliwicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania specyfikacji - wykazu uczniów uczestniczących w kształceniu.

4. GCE przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości uczniów uczestniczących w kursie w okresach miesięcznych.

5. W przypadku braku zapłaty, w terminie określonym w ust.3 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki

§ 4. 1. W przypadku skierowania do przeszkolenia w GCE w Gliwicach większej liczby uczniów niż określona w § 2 ust.1 porozumienia, przekazanie środków finansowych należnych z tego tytułu Miastu Gliwice, nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

2. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Gminy kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w §1.

3. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Gminę kosztem kształcenia ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 1.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas określonyod 02 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 roku.

§ 7. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 8. Porozumienie sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Miasta Gliwice, dwa dla Gminy Chełm Śląski.

§ 9. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta Gliwice.

Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P4
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 7 stycznia 2014 r.

Wykaz uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Chełmie Śląskim uczestniczących w dokształcaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym

Termin kursu …………………………………………

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień kursu

Koszt kształcenia

1

2

3

Razem:Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sporządził: ………………………….                            Zatwierdził: …………………………...

                                          /podpis/                                                                                    /podpis/


Miejscowość, data ………………………………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »