| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/14/0331/1/P8 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 7 stycznia 2014r.

w sprawie dokształcania w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

zawarte pomiędzy:

Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Starosta – Tadeusz Skatuła

Członek Zarządu - Zbigniew Seemann

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego - Mariusza Rakowskiego

zwanym dalej „Powiatem”,

a

Miastem Gliwice reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Gliwice - Zygmunta Frankiewicza, w imieniu którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta – Krystian Tomala

zwanym dalej „Miastem”.

§ 1. 1. Powiat powierza Miastu prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. 2012.204).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym - Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Okrzei 20, zwanym dalej Ośrodkiem.

§ 2. 1. Powiat przekaże Miastu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 400 za jednego ucznia.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przekaże Ośrodkowi imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Ośrodek w terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie o terminie kursów.

3. Powiat przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Środki na realizację zadania płatne będą z budżetu Powiatu na 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej – dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność, § 2320.

5. Dotacja celowa na 2014 rok zostanie wykorzystana i rozliczona do 31 grudnia 2014 roku, natomiast niewykorzystana część dotacji celowej zostanie zwrócona do 10 stycznia 2015 roku.

6. Ze strony Powiatu za realizację postanowień wynikajacych z niniejszego porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Oświaty.

7. Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Ośrodka.

8. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

9. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Powiatu kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

10. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Powiat kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 2 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Miasta Gliwice, dwa egzemplarze dla Powiatu Wodzisławskiego i jeden egzemplarz dla celów ogłoszenia.

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek zlecającego zadanie.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego


Zbigniew Seemann


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego


Mariusz Rakowski

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ED/14/0331/1/P8
z dnia 7 stycznia 2014 r.

wykaz uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie uczestniczących w dokształcaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym – Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »