| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/428/14 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Program osłonowy „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.                                                                      

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/428/14
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY
„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest opracowany w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

Cele programu

Celem głównym programu jest ograniczenie niedożywienia  w rodzinach o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Cele szczegółowe:

- poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto 1 577 osób wsparciem w formie dożywiania.

W ramach realizowania programu w 2013 r. w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 69 uczniów.

Ubóstwo rodzin, problem niedożywiania dzieci, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

Wobec tego objęcie programem dzieci i młodzieży zgłaszających chęć zjedzenia posiłku  pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

Podmioty realizujące program

Koordynatorem programu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej  we współpracy z gminnymi przedszkolami, szkołami podstawowymi i  gimnazjami  oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej;

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.


Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy uchwalanych uchwałą budżetową  na dany rok budżetowy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w danym roku budżetowym w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »