| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EK-ED.033.2.3.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2013/2014

§   1.   Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z   Kościołem Wolnych Chrześcijan, w   którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w   wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w   Gimnazjum Nr 8   w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych liczącej 10 osób, w   tym jedna uczennica z   Powiatu Oświęcimskiego.  

§   2.   Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, o   którym mowa w   § 1   ponoszone przez Miasto Jaworzno wyniosą w   okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku 2.877,12 zł w   tym:  

1)   Wynagrodzenie osobowe pracownika – 281,47 zł.  

2)   Ubezpieczenie społeczne i   fundusz pracy – 61,68 zł.  

3)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32,60 zł.  

4)   Odpis na fundusz socjalny – 26,66 zł.  

Razem koszt miesięczny zatrudnienia nauczyciela – 402,41 zł.  

Koszt miesięczny na jednego ucznia (10 uczniów w   grupie) – 40,24 zł.  

§   3.   Powiat Oświęcimski zobowiązuje się przekazać Miastu Jaworzno dotację celową w   kwocie 160,96 zł na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania jednej uczennicy z   terenu ww. powiatu za okres od 1   września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

§   4.   Powiat Oświęcimski zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   § 3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001 w   terminie do 30 listopada 2013 r.  

§   5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   § 4   zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§   6.   Kwota, o   której mowa w   § 3   jest kwotą planowaną na rok 2013 i   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia nauczyciela, o   którym mowa w   § 2   lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.  

§   7.   1.   Miasto Jaworzno przedstawi Powiatowi Oświęcimskiemu rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2013 w   wysokości 160,96 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2013 roku i   rozliczona do dnia 31 stycznia 2014 roku.  

§   8.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 7   będzie:  

1.   niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Oświęcimskiego, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie do 31 stycznia 2014 roku za okres rozliczeniowy wrzesień – grudzień 2013 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5.  

2.   wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Oświęcimskiego, to Powiat Oświęcimski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   § 7, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu w   Oświęcimiu, a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Powiat Oświęcimski zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5.  

§   9.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w   Jaworznie w   roku szkolnym 2013/2014, za okres od 1września do 31 grudnia 2013 roku.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   11.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w   formie elektronicznej.  

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie  


Zbigniew   Mika


Wicestarosta  


Zbigniew   Starzec


Członek Zarządu Powiatu  


Andrzej   Skrzypiński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »