| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EK-ED.033.2.3.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie pokrycia i rozliczenia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w Jaworznie w roku szkolnym 2013/2014

§   1.   Miasto Jaworzno zawarło Porozumienie z   Kościołem Wolnych Chrześcijan, w   którym wyraziło zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w   wymiarze 2/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zatrudnionego w   Gimnazjum Nr 8   w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30. Nauczanie religii realizowane jest w   pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Zborze Kościoła Wolnych Chrześcijan w   Jaworznie, ul. Szelonka 43, dla grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych liczącej 10 osób, w   tym jedna uczennica z   Powiatu Oświęcimskiego.  

§   2.   Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela grupy uczniów gimnazjów i   szkół ponadgimnazjalnych, o   którym mowa w   § 1   ponoszone przez Miasto Jaworzno wyniosą w   okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku 2.877,12 zł w   tym:  

1)   Wynagrodzenie osobowe pracownika – 281,47 zł.  

2)   Ubezpieczenie społeczne i   fundusz pracy – 61,68 zł.  

3)   Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32,60 zł.  

4)   Odpis na fundusz socjalny – 26,66 zł.  

Razem koszt miesięczny zatrudnienia nauczyciela – 402,41 zł.  

Koszt miesięczny na jednego ucznia (10 uczniów w   grupie) – 40,24 zł.  

§   3.   Powiat Oświęcimski zobowiązuje się przekazać Miastu Jaworzno dotację celową w   kwocie 160,96 zł na realizację zadania, o   którym mowa w   § 1, przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania jednej uczennicy z   terenu ww. powiatu za okres od 1   września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

§   4.   Powiat Oświęcimski zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o   której mowa w   § 3, na rachunek bankowy Miasta Jaworzna: GETIN Bank SA 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001 w   terminie do 30 listopada 2013 r.  

§   5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   § 4   zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.  

§   6.   Kwota, o   której mowa w   § 3   jest kwotą planowaną na rok 2013 i   ulegnie zmianie w   przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia nauczyciela, o   którym mowa w   § 2   lub gdy dojdzie do zmiany nauczyciela ewentualnie liczby uczniów objętych nauką religii.  

§   7.   1.   Miasto Jaworzno przedstawi Powiatowi Oświęcimskiemu rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów z   tytułu zatrudnienia związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.  

2.   Kwota dotacji celowej z   roku budżetowego 2013 w   wysokości 160,96 zł zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2013 roku i   rozliczona do dnia 31 stycznia 2014 roku.  

§   8.   W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z   rozliczenia, o   którym mowa w   § 7   będzie:  

1.   niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Oświęcimskiego, to Miasto Jaworzno zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości w   terminie do 31 stycznia 2014 roku za okres rozliczeniowy wrzesień – grudzień 2013 roku. W   przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Miasto Jaworzno zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5.  

2.   wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymało Miasto Jaworzno od Powiatu Oświęcimskiego, to Powiat Oświęcimski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w   terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, o   którym mowa w   § 7, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu w   Oświęcimiu, a   w przypadku nie uregulowania płatności w   powyższym terminie Powiat Oświęcimski zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w   wysokości określonej w   § 5.  

§   9.   Porozumienie dotyczy rozliczenia i   pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z   nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan - Zbór w   Jaworznie w   roku szkolnym 2013/2014, za okres od 1września do 31 grudnia 2013 roku.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   11.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonywane przez każdą ze stron wyłącznie aneksem w   formie elektronicznej.  

 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i   Sportu Urzędu Miejskiego w   Jaworznie  


Zbigniew   Mika


Wicestarosta  


Zbigniew   Starzec


Członek Zarządu Powiatu  


Andrzej   Skrzypiński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »