| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/48/361/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 r

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.629.984,42

w tym:

- dochody majątkowe

*  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4.087.759,22 zł

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

542.225,20 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

115.083,20

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

17.163,62 zł

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

97.919,58 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.023.494,67

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.077.091,67 zł

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

946.403,00 zł

2/ w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD    OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

200.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* podatek dochodowy od osób fizycznych

200.000,00 zł

3/ w dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

35.511,00 zł

w tym:

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

35.511,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5.066.129,13

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

5.066.129,13 zł

I. Wydatki majątkowe

5.066.129,13 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.066.129,13 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

5.066.129,13 zł

2/ w dziale 7 10 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

115.083,20

rozdziale 71095 - pozostała działalność

115.083,20 zł

I. Wydatki bieżące

17.163,62 zł

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

17.163,62 zł

II. Wydatki majątkowe

97.919,58 zł

1.  Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

97.919,58 zł

3 / w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

400,00

rozdziale - 80120 - Licea ogólnokształcące

400,00 zł

I. Wydatki bieżące

w tym na:

1. Wydatki jednostek budżetowych

400,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00 zł

4/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.869,00 zł

I. Wydatki bieżące

4.869,00 zł

w tym na:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4.869,00 zł

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych

4.869,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.177.198,80

rozdziale - 60014 - Drogi publiczne powiatowe

3.177.198,80 zł

I. Wydatki majątkowe

3.177.198,80zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

- pozostałe wydatki inwestycyjne

1.910.032,13 zł

-  wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

1.267.166,67 zł

2/ w dziale 750 - Administracja publiczna

871,  00 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

871,00 zł

I. Wydatki bieżące

871,00 zł

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

871,00 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

400,00

rozdziale - 80120 - Licea ogólnokształcące

400,00 zł

I. Wydatki bieżące

400,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące

400,00 zł

w tym na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00 zł

4/ w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

8.572,95 zł

rozdziale - 85149 - Program polityki zdrowotnej

8.572,95 zł

I. Wydatki bieżące

8.572,95 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

8.572,95 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8.572,95 zł

5/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

40.380,00 zł

I. Wydatki bieżące

40.380,00 zł

1 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

40.380,00 zł

5. w § 6:

1/ pkt.2 otrzymuje brzmienie: "finansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie

5.370.912,00 zł

2/ pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i

pożyczek - w kwocie - 4.129.088,00 zł

6. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2014r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2014r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 527.003,37 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 17.003,37 zł. Zmniejszeniu ulegają rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych o kwotę 510.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 5.387.915,37 zł i finansowany będzie wolnymi  środkami w kwocie 17.003,37 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 5.370.912,00 zł.

§ 3

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –  110.678.076,16  zł

-               po stronie wydatków   –   116.065.991,53 zł

- deficyt                         –      5.387.915,37  zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/48/361/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/48/361/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/48/361/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »