| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/48/361/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 r

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.629.984,42

w tym:

- dochody majątkowe

*  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4.087.759,22 zł

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

542.225,20 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

115.083,20

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

17.163,62 zł

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

97.919,58 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.023.494,67

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.077.091,67 zł

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

946.403,00 zł

2/ w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD    OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

200.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* podatek dochodowy od osób fizycznych

200.000,00 zł

3/ w dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

35.511,00 zł

w tym:

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

35.511,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5.066.129,13

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

5.066.129,13 zł

I. Wydatki majątkowe

5.066.129,13 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

5.066.129,13 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

5.066.129,13 zł

2/ w dziale 7 10 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

115.083,20

rozdziale 71095 - pozostała działalność

115.083,20 zł

I. Wydatki bieżące

17.163,62 zł

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

17.163,62 zł

II. Wydatki majątkowe

97.919,58 zł

1.  Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

97.919,58 zł

3 / w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

400,00

rozdziale - 80120 - Licea ogólnokształcące

400,00 zł

I. Wydatki bieżące

w tym na:

1. Wydatki jednostek budżetowych

400,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

400,00 zł

4/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4.869,00 zł

I. Wydatki bieżące

4.869,00 zł

w tym na:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4.869,00 zł

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych

4.869,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.177.198,80

rozdziale - 60014 - Drogi publiczne powiatowe

3.177.198,80 zł

I. Wydatki majątkowe

3.177.198,80zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym na:

- pozostałe wydatki inwestycyjne

1.910.032,13 zł

-  wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

1.267.166,67 zł

2/ w dziale 750 - Administracja publiczna

871,  00 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

871,00 zł

I. Wydatki bieżące

871,00 zł

1. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

871,00 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

400,00

rozdziale - 80120 - Licea ogólnokształcące

400,00 zł

I. Wydatki bieżące

400,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące

400,00 zł

w tym na:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

400,00 zł

4/ w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

8.572,95 zł

rozdziale - 85149 - Program polityki zdrowotnej

8.572,95 zł

I. Wydatki bieżące

8.572,95 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

8.572,95 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8.572,95 zł

5/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

40.380,00 zł

I. Wydatki bieżące

40.380,00 zł

1 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

40.380,00 zł

5. w § 6:

1/ pkt.2 otrzymuje brzmienie: "finansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie

5.370.912,00 zł

2/ pkt. 3 otrzymuje brzmienie: "spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i

pożyczek - w kwocie - 4.129.088,00 zł

6. Załącznik Nr 3 ,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2014r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

8. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2014r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 527.003,37 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 17.003,37 zł. Zmniejszeniu ulegają rozchody z tytułu spłaty kredytów bankowych o kwotę 510.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 5.387.915,37 zł i finansowany będzie wolnymi  środkami w kwocie 17.003,37 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 5.370.912,00 zł.

§ 3

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –  110.678.076,16  zł

-               po stronie wydatków   –   116.065.991,53 zł

- deficyt                         –      5.387.915,37  zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/48/361/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/48/361/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/48/361/14
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »