| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/453/14 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia i realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 i pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.)

Rada Gminy Pilchowice uchwala :

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 , który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/453/14
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 23 stycznia 2014 r.

1. Podstawa prawna programu

Program „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej( Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.).

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Pilchowice w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013r., poz. 1024).

Program obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Pilchowice.

2. Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

3. Ocena sytuacji

W 2013 roku wsparciem w zakresie dożywiania było objętych 109 rodzin, w tym: 330 osób.

Natomiast bez wydawania decyzji administracyjnej oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego wsparciem zostało objętych 9 uczniów.

Z roku na rok w Gminie Pilchowice wzrasta kwota wydatków na pomoc związaną z realizacją programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania” lecz mimo wzrostu środków finansowych przeznaczonych na dożywianie ubóstwo rodzin wzrasta. Wzrastające ceny żywności powodują znaczny wzrost wydatków na ich zakup, a tym samym pogarszają standard życia wielu rodzin oraz ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci i młodzieży.

Wobec tego objęcie programem dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

4. Podmioty realizujące program

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy ( przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz przedszkolami, szkołami i gimnazjami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi przedszkola lub szkoły niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Pilchowice.

Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilchowicach.

5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć  zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

6. Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

7. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.(M.P. z 2013r. poz. 1024).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »