| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/498/2014 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Rudziniec w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), Rada Gminy Rudziniec

uchwala:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Rudziniec w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/498/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 23 stycznia 2014 r.

PROGRAM OS Ł ONOWY W ZAKRESIE DO Ż YWIANIA

POMOC GMINY RUDZINIEC W ZAKRESIE DO Ż YWIANIA  NA LATA 2014-2020

I. Podstawa prawna programu

Program „Pomoc Gminy  Rudziniec w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

              Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Rudziniec w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

              Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców gminy Rudziniec.

II. Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji warunkuj ą ca realizacj ę programu

W roku 2013 objęto 375 rodzin wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 12 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na  żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość  zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.  Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

IV. Podmioty realizuj ę ce program

Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu  jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami  organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami  prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub  przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Rudziniec.

Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu.

V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia  posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej  posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

VI. Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa  otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

VII. Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem  składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą  Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »