| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/502/2014 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości cen biletów komunikacji gminnej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji gminnej w Rudzińcu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały z dnia 1 lipca 2010 roku nr XLIV/585/2010 Rady Gminy Rudziniec w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy w Rudzińcu

uchwala:

§ 1. 1. Ustala się ceny biletów komunikacji gminnej w Rudzińcu określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

2. Ustala się uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji gminnej w Rudzińcu, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/502/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 23 stycznia 2014 r.

CENY ZA PRZEWOZ OSÓB I BAGAŻU W KOMUNIKACJI GMINNEJ W RUDZIŃCU

CENNIK  OPŁAT

1. Ceny biletów jednorazowych

STREFA

BILET NORMALNY

BILET ULGOWY

I do 4 km

1,00 PLN

0,50 PLN

II od 4 km do 6 km

2,00 PLN

1,00 PLN

III od 6 km do 10 km

3,00 PLN

1,50 PLN

IV powyżej 10 km

5,00 PLN

2,50 PLN

2 . Przewóz bagażu.

Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:

a) bagażu , jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu jazdy, nie utrudniający przejścia i nie narażający na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży lub ciała innych pasażerów;

b) wózków inwalidzkich oraz innych przedmiotów ortopedycznych potrzebnych podróżującym osobom niepełnosprawnym do poruszania się.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/502/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji gminnej:

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:

1) osoby ustawowo zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat- na podstawie odpowiedniego dokumentu,

2) osoby, które ukończyły 70-ty rok życia - na podstawie dokumentu tożsamości,

3) dzieci przed ukończeniem 4-go roku życia - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
a w szczególności książeczka zdrowia lub paszport,

4) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności lub niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,

5) osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji               zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez możliwości zatrudnienia - na               podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą               niezdolność do pracy wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości,

6) osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący tym osobom przewodnicy lub opiekunowie - na               podstawie dokumentu stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej               egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy albo znaczny lub umiarkowany stopień               niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku wydanego przez uprawniony organ wraz z dokumentem tożsamości, opiekunowie lub przewodnicy na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,

7) dzieci niepełnosprawne w wieku 4 - 7 lat oraz młodzież do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydawanej               przez uprawniony organ,

8) opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością w zakresie               przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji lub               leczniczego i z powrotem - na podstawie imiennego zaświadczenia wydawanego przez wymienione placówki określającego, miejsce pobytu, termin i czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć wraz z dokumentem tożsamości,

9) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum w okresie prowadzenia przez te szkoły zajęć, na trasie przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły (i z powrotem) - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

2. Do korzystania z ulgi w wysokości 50 % ceny biletu w przejazdach na wszystkich liniach uprawnieni są:

1) dzieci w wieku od 4 do 7 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,

2) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze szkół policealnych oraz studenci - na podstawie               ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

3) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie przejazdu nie zwolnionego przez ust. 1 pkt 9               niniejszego załącznika na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

4) osoby uprawione do przejazdu z ulgą 50 % na mocy przepisów szczególnych na podstawie odpowiedniego dokumentu.

3. Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu musi być potwierdzone ważnym               oryginalnym dokumentem lub dokumentem potwierdzonym notarialnie, okazywanym kierowcy przy               wsiadaniu do autobusu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »