| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/419/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2014r

w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „e”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1166), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2014 rok w następującej wysokości :

1.

Dochody ogółem

155.348.881,91 zł

w tym :

dochody bieżące

125.186.521,69 zł

z tego :

dochody własne

84.474.349,- zł

w tym :

dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

910.000,- zł

część oświatowa subwencji ogólnej

24.505.733,- zł

część równoważąca subwencji ogólnej

1.994.123,- zł

dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

10.251.706,- zł

dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

7.000,- zł

dotacje na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa

2.345.493,- zł

dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

345.222,- zł

dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych

1.262.895,69 zł

w tym :

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

1.152.815,63 zł

dochody majątkowe

30.162.360,22 zł

z tego :

dochody własne

2.140.000,- zł

dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych

28.012.360,22 zł

w tym :

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

26.443.896,45 zł

dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

10.000,- zł

2.

Wydatki ogółem

160.992.255,16 zł

w tym :

wydatki bieżące

121.244.854,94 zł

z tego :

na zadania własne

108.295.433,94 zł

w tym :

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii

913.190,- zł

dotacje na zadania bieżące

13.058.582,-  zł

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

10.251.706,- zł

na zadania realizowane w drodze umów lub  porozumień z organami administracji rządowej

7.000,- zł

na zadania własne i zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa

2.345.493,- zł

na zadania realizowane w drodze umów lub  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

345.222,- zł

w tym :
dotacje na zadania bieżące

51.900,- zł

wydatki majątkowe

39.747.400,22 zł

z tego :

na zadania własne

39.737.400,22 zł

w tym :

dotacje na inwestycje

3.093.618,51 zł

na zadania realizowane w drodze umów lub  porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

10.000,- zł

3.

Przychody ogółem

15.116.533,25 zł

w tym :

przychody ze sprzedaży papierów wartościowych

7.500.000,- zł

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

1.833.659,59 zł

wolne środki

5.782.873,66 zł

4.

Rozchody ogółem

9.473.160,- zł

w tym :

spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

8.976.956,- zł

spłata otrzymanych krajowych pożyczek

496.204,- zł

Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości5.643.373,25 zł,który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

1.833.659,59  zł

przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

3.809.713,66  zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości450.000,- zł.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości320.000,- złna realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych pożyczek w wysokości872.812,59 zł,w tym na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Zawiercia – kwota872.812,59 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości1.051.005,71zł w tym:

- na spłatę kapitału – kwota217.200,00 zł,

- na spłatę odsetek – kwota833.805,71.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości :

dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę

12.669.813,51zł

w tym :

dotacje przedmiotowe

5.737.925,- zł

dotacje podmiotowe

3.751.900,- zł

dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

1.668.838,51 zł

dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

1.511.150,- zł`

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę

3.534.287,- zł

w tym :

dotacje podmiotowe

1.850.800,- zł

dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego

1.683.487,- zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości :

po stronie przychodów :

17.996.249,- zł

w tym :

dotacje przedmiotowe w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego oraz gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym

5.737.925,- zł

dotacje na inwestycje

1.593.618,51 zł

po stronie kosztów :

17.994.192,- zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2014r. w wysokości39.747.400,22 zł.Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do :

- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edmund Kłósek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/419/13
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »