| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Babtystyczny "OPOKA" - II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach w roku szkolnym 2013/2014

1. Krystynę Siejna - Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice

2. Mieczysława Żyrka - Naczelnika Wydziału Edukacji

działających na podstawie uchwały Nr LXVI/1352/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw,


a Powiatem Tarnogórskim reprezentowanym przez:

1. Lucynę Ekkert - Starostę Tarnogorskiego

2. Mariana Szukalskiego - Członka Zarządu

§ 1

Uwzględniając wniosek Zboru Baptystycznego ,,OPOKA” – II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 6/107 w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 18 uczniów zamieszkałych na terenie gmin i/lub powiatów wyszczególnionych w załączniku do niniejszego porozumienia - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 3 w Katowicach przy ul. Sokolskiej 23. Lekcje religii realizowane są w Zborze Baptystycznym ,,OPOKA” – II Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi nr 6/107.

§ 2

Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy,

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3

1. Planowane koszty zatrudnienia nauczyciela w okresie od września 2013 roku
do sierpnia 2014 roku, o których mowa w § 2, zostały skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego porozumienia, który stanowi jego integralną część.

2. Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice dotację celową
z tytułu zrealizowanego zadania przez Miasto Katowice w okresie od września 2013 roku do grudnia 2013 roku, a określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014, w wysokości ogółem 420,66 złotych, w terminie do 27 grudnia 2013 roku .

3. Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania w okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku, a określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014, w wysokości 115,68 złotych miesięcznie, do dnia 14-go każdego miesiąca.

4. Powiat Tarnogórski zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2
i ust. 3 na rachunek Miasta Katowice, tj. ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice,
Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 2 i 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4

1. Kwoty wykazane w § 3, a skalkulowane i określone w załączniku do niniejszego porozumienia są kwotami planowanymi na rok szkolny 2013/2014.

a) Kwoty te ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w §2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia
31 grudnia 2013 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2014 roku.

a) Do 20 stycznia 2014 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Tarnogórskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2013 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny „OPOKA” – II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 6/107.

b) Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2014 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2014 roku i rozliczona do dnia 31 października 2014 roku.

c) Do dnia 31 października 2014 roku Miasto Katowice przedstawi Powiatowi Tarnogórskiemu rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny „OPOKA” -II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 6/107.

3. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymało Miasto Katowice
od Powiatu Tarnogórskiego, to Powiat Tarnogórski zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Tarnogórski zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5,

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2013/2014 otrzymało Miasto Katowice od Powiatu Tarnogórskiego, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Powiatu Tarnogórskiego, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia zawiązanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w Zborze Baptystycznym "OPOKA" - II Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 6/107 w roku szkolnym 2013/2014, tj. za okres od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust.1, strony ustalają na dzień nie później niż
31 października 2014 roku.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek jednostki zlecającej wykonanie zadania, tj. Powiatu Tarnogórskiego.

§ 10

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Katowice                                                                       Powiat Tarnogórski

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


Mieczysław Żyrek

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert


Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego


Marian Szukalski


Załącznik do Porozumienia Nr 6
Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do Porozumienia z dnia  27 listopada 2013 roku zawartego pomiędzy Miastem Katowice a Powiatem Tarnogórskim w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii  Kościoła Chrześcijan Baptystów, na wniosek Zboru Baptystycznego "OPOKA" - II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 6/107 w roku szkolnym 2013/2014.

Planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, na wniosek Zboru Baptystycznego "OPOKA" - II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 6/107 w roku szkolnym 2013/2014, wyliczone dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 80110)

jednostka samorządu terytorialnego

planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014

wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególne JST w okresie IX-XI 2013 r.
(1.889,15 zł : 18 osób x kol. 2)

ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególne JST
w okresie
IX - XI/2013 r.
(kol. 3 x 3 m-ce)

ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególne JST
w miesiącu
XII/2013 r.
(1.904,65 zł : 18 osób x kol. 2)

ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególne JST
w okresie
od IX do XII/2013 r.
(kol. 4 + kol. 5)

wysokość planowanych miesięcznych kosztów przypadająca na poszczególne JST
w 2014 r.
(2.082,30 zł : 18 osób x kol. 2)

ogółem planowana wysokość kosztów przypadająca na poszczególne JST
w okresie I-VIII/2014 r.
(kol. 7 x 8 m-cy)

1

2

3

4

5

6

7

8

Miasto Chorzów

4

419,81

1 259,43

423,26

1 682,69

462,73

3 701,84

Miasto Ruda Śląska

1

104,95

314,85

105,81

420,66

115,68

925,44

Gmina Tarnowskie Góry

3

314,86

944,58

317,44

1 262,02

347,05

2 776,40

Powiat Tarnogórski

1

104,95

314,85

105,81

420,66

115,68

925,44

Ogółem

9

944,57

2 833,71

952,32

3 786,03

1 041,14

8 329,12

Miasto Katowice

9

944,58

2 833,74

952,33

3 786,07

1 041,16

8 329,28

Ogółem z Katowicami

18

1 889,15

5 667,45

1 904,65

7 572,10

2 082,30

16 658,40

Ogółem planowane miesięczne koszty zatrudnienia związane z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, na wniosek Zboru Baptystycznego "OPOKA" - II Zboru KościołaChrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Piotra Skargi 6/107 w roku szkolnym 2013/2014:

od września do listopada 2013 r.

nauczyciel zatrudniony w Gimnazjum Nr 3 im. Alfreda Szklarskiego w Katowicach: Ireneusz Górczyński (nauczyciel kontraktowy) zatrudniony na czas nieokreślony od 01.09.2007r. w wymiarze 10/18 etatu.

§ 3020

§ 4010

1 463,35

wynagr. zasadnicze 2.331,00 zł : 18 x 10 = 1.295,00 zł + 168,35 zł (13% wysługi lat) = 1.463,35 zł

§ 4040

§ 4110

251,55

1.463,35 zł (§ 4010) x 17,19% = 251,55 zł

§ 4120

35,85

1.463,35 zł (§ 4010) x 2,45% = 35,85 zł

§ 4440

138,40

2013 r. - 2.989,35 zł (2.717,59 zł x 110%) : 18 x 10 = 1.660,75 zł : 12 m-cy = 138,40 zł
(art. 13 ust. 2 Ustawa budżetowa na rok 2013 z dn. 25.01.2013 r. - Dz.U.2013.169)

ogółem

1 889,15

1.889,15 zł x 3 m-ce = 5.667,45 zł (IX-XI/2013 r.)

grudzień 2013 r.

§ 3020

§ 4010

1 476,30

wynagr. zasadnicze 2.331,00 zł : 18 x 10 = 1.295,00 zł + 181,30 zł (14% wysługi lat) = 1.476,30 zł

§ 4040

§ 4110

253,78

1.476,30 zł (§ 4010) x 17,19% = 253,78 zł

§ 4120

36,17

1.476,30 zł (§ 4010) x 2,45% = 36,17 zł

§ 4440

138,40

2013 r. - 2.989,35 zł (2.717,59 zł x 110%) : 18 x 10 = 1.660,75 zł : 12 m-cy = 138,40 zł
(art. 13 ust. 2 Ustawa budżetowa na rok 2013 z dn. 25.01.2013 r. - Dz.U.2013.169)

ogółem

1 904,65

1.904,65 zł x 1 m-c= 1.904,65 zł (XII/2013 r.)

2014 r.

§ 3020

§ 4010

1 476,30

wynagr. zasadnicze 2.331,00 zł : 18 x 10 = 1.295,00 zł + 181,30 zł (14% wysługi lat) = 1.476,30 zł

§ 4040

188,23

1.476,30 zł x 12 m-cy = 17.715,60 zł x 8,5% = 1.505,83 zł : 8 m-cy = 188,23 zł

§ 4110

238,91

1.651,58 zł (§ 4010) x 17,19% = 283,91 zł

§ 4120

40,46

1.651,58 zł (§ 4010) x 2,45% = 40,46 zł

§ 4440

138,40

2013 r. - 2.989,35 zł (2.717,59 zł x 110%) : 18 x 10 = 1.660,75 zł : 12 m-cy = 138,40 zł
(art. 13 ust. 2 Ustawa budżetowa na rok 2013 z dn. 25.01.2013 r. - Dz.U.2013.169)

ogółem

2 082,30

2.082,30 zł x 8 m-cy = 16.658,40 zł (I-VIII/2014 r.)

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »