| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/202/13 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i pkt 10 oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212 , 222, 239, 258 ,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.810.000,00 -zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).

1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- Dochody bieżące w wysokości 8.810.000,00 - zł. W tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. 254.019,81 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.922.000,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2). Wydatki, o których mowa w ust. 1 dzielimy na :

1. Wydatki bieżące w wysokości 8.253.443,38 – zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 4.261.057,42 ,- zł. W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.856.508,00zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.404.549,42 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące 2.521.316,00 ,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 )

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 791.999,75 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 297.107,81 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4)

5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 301.962,40 ,- zł.

6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotę 80.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 668.556,62 - zł. W szczególności na: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 668.556,62,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 112.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 560.856,00 zł.(z tytułu kredytu z banku krajowego), oraz rozchodów budżetu w wysokości 448.856,00 zł.( Załącznik nr 6) , z następujących tytułów:

a) spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 33.400,00 zł.

b) spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 415.456,00 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 712.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy na podstawie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 87.786,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 5.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 49.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 301.962,40 zł. (Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii).

§ 8. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 258.758,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 120.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 47.600,- zł. W tym:

1) Ogólną w wysokości 20.950 zł.

2) Celowe w wysokości 26.650,- zł. W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26.650,- zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 112.000 ,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 33.400,00zł. i kredytów w wysokości 415.456,00 zł.

4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 297.107,81 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych , oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów i wydatków jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach miedzy paragrafami.

§ 13. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy( tablica ogłoszeń) .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Hulbój


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik nr 12do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIV,202,13

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »