| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/202/13 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, i pkt 10 oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212 , 222, 239, 258 ,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 8.810.000,00 -zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).

1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- Dochody bieżące w wysokości 8.810.000,00 - zł. W tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. 254.019,81 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.922.000,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2). Wydatki, o których mowa w ust. 1 dzielimy na :

1. Wydatki bieżące w wysokości 8.253.443,38 – zł. w szczególności na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 4.261.057,42 ,- zł. W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.856.508,00zł

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.404.549,42 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące 2.521.316,00 ,-zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 )

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 791.999,75 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 297.107,81 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4)

5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 301.962,40 ,- zł.

6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotę 80.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 668.556,62 - zł. W szczególności na: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 668.556,62,- zł. (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 112.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 560.856,00 zł.(z tytułu kredytu z banku krajowego), oraz rozchodów budżetu w wysokości 448.856,00 zł.( Załącznik nr 6) , z następujących tytułów:

a) spłata zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW, w kwocie 33.400,00 zł.

b) spłata zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 415.456,00 zł.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 712.610,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy na podstawie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 87.786,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 5.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 49.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 301.962,40 zł. (Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii).

§ 8. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 258.758,56 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 120.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 47.600,- zł. W tym:

1) Ogólną w wysokości 20.950 zł.

2) Celowe w wysokości 26.650,- zł. W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 26.650,- zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 112.000 ,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 33.400,00zł. i kredytów w wysokości 415.456,00 zł.

4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 297.107,81 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych , oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów i wydatków jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach miedzy paragrafami.

§ 13. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy( tablica ogłoszeń) .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Hulbój


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik nr 12do Uchwały Nr XXXIV,202,13


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/202/13
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIV,202,13

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »