| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/447/14 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.749 z późn.zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. 2013r., poz.465) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. 2006r. Nr 136, poz.969 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Zarządzić pobór podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Powołać na inkasentów:

1. W sołectwie Zawiść: Sołtysa Joannę Tchórz

2. W sołectwie Gardawice: Sołtysa Jana Kiel

3. W sołectwie Zgoń: Sołtysa Eugenię Krzyż

4. W sołectwie Królówka: Sołtysa Helenę Oczadło

5. W sołectwie Woszczyce: Sołtysa Krystynę Kieś

6. W sołectwie Mościska: Sołtysa Grażynę Matuszczyk

7. W sołectwie Zazdrość: Sołtysa Jana Spendel

8. W dzielnicy Jaśkowice: Panią Bożenę Porwolik

9. W dzielnicy Zawada: Panią Lidię Pisarek.

§ 3. 1. Do obowiązków inkasenta nie będącego sołtysem należy pobór podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz dokonywanie wpłat podatków do kasy Urzędu Miasta w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego.

2. Do obowiązków inkasenta będącego sołtysem należy:

1) pobór podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz dokonywanie wpłat podatków do kasy Urzędu Miasta w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego,

2) doręczanie podatnikom za potwierdzeniem odbioru decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

§ 4. 1. Wynagrodzenie za inkaso z tytułu czynności określonych w § 3 pkt 1 stanowić będzie 5,5% wartości pobranych i wpłaconych podatków do kasy Urzędu Miasta.

2. Wynagrodzenie za inkaso z tytułu czynności określonych w § 3 pkt 2 stanowić będzie:

1) 6% wartości pobranych i wpłaconych podatków do kasy Urzędu Miasta,

2) kwota ryczałtowa dodatkowego wynagrodzenia sołtysów w wysokości 700zł wypłacana w terminie do 30 marca każdego roku.

§ 5. W przypadku nie odprowadzenia przez inkasenta w ustalonych terminach pobranego podatku do kasy Urzędu Miasta inkasent wpłaca kwotę pobranego podatku wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym podatek powinien być wpłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/92/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie powołania inkasentów podatków stanowiących dochody gminy oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »