| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36.278.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 26, ust. 2 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1166)  Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1.

Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości

16 224 468,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie

13 971 015,13 zł

b) dochody majątkowe w kwocie

2 253 453,62 zł

§ 3.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości

16 488 317,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości

11 687 833,23 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6 334 745,00 zł

- związane z realizacją zadań statutowych

2 547 601,23 zł

- dotacje na zadania bieżące

474 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 401 227,00 zł

- wydatki na obsługę długu

162 000,00 zł

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A38

768 260,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości

4 800 483,90 zł

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 811 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, 5, 7 i 9.

§ 4.

Ustala się:

a) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody

1 103 252,00 zł

- wydatki

1 103 252,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie

12 100,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości

-263 848,38 zł

który zostanie pokryty z planowanych pożyczek i kredytów.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w kwocie:

a) przychody

1 700 000,00 zł

b) rozchody

1 436 151,62 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7.

Ustala się:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

80 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

80 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości

2 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości

4 728 483,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie

1 609 934,73 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11.

Ustala się plan wydatków w kwocie

159 369,00 zł

na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Ustala się wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

50 340,90 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13.

Ustala się wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu gminy w wysokości

511 600,00 zł

w tym:

a) podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie,

366 600,00 zł

b) podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie

145 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15.

Tworzy się rezerwy w kwocie łącznej

100 000,00 zł

z tego:

a) ogólną w wysokości

70 000,00 zł

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

30 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16.

1. Ustala się:

a) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

500 000,00 zł

b) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

1 500 000,00 zł

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budzetu gminy w 2014 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy - plan na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów i wydatkow wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych na rok 2014

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 36.278.2013
Rady Gminy Panki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »