| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 43.323.2014 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 94 ust. 1, art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 14 795,16 zł tj. do kwoty 63 441 448,18 zł z tytułu:

1) zmniejszenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie", w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 422,80 zł;

2) zwiększenia w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 15 217,96 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 1 073 988,46 zł tj. do kwoty 67 070 365,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1 i 9 do uchwały nr 42.308.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 7860) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 3, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 kwoty 2 569 723,85 zł i 1 710 995,25 zł oznaczające odpowiednio wielkość deficytu oraz wskazaną jako źródło pokrycia tego deficytu część środków pochodzących z emisji obligacji zastąpić odpowiednio kwotami 3 628 917,15 zł i 2 770 188,55 zł.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 4 382 443,85 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 5 158 305,15 zł.

3. W § 7 dodać pkt 4 w brzmieniu: „4) udzielanych poręczeń do kwoty 830 000,00 zł".

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) dla zadania ujętego w pozycji 13 pod nazwą „Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej  dotyczącej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku" zmniejszyć wartość kosztorysową o kwotę 0,60 zł oraz wydatki planowane w roku 2014 i wkład własny z budżetu miasta o kwotę 35 892,00 zł;

2) dla zadania ujętego w poz. 38 zmienić nazwę na: ”Sfinansowanie udziału własnego Miasta Rydułtowy w projekcie pn.: Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" oraz zwiększyć wartość kosztorysową o kwotę 36 923,00 zł;

3) dodać w poz. 42 zadanie pod nazwą „Odwodnienie terenu ODJ nad skarpą PKP - projekt” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2014 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 10 000,00 zł;

4) dodać w poz. 43 zadanie pod nazwą „Środki dla MZWiK na podwyższenie kapitału zakładowego spółki PWiK” z wartością kosztorysową, wydatkami planowanymi w roku 2014 oraz wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 779 175,00 zł.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 523 715,25 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 299 576,55 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43.323.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana w wydatkach budżetu miasta Rydułtowy na 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43.323.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 43.323.2014
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »