| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. z   2013 r. poz 885 z   późn. zm. ) - Rada Miejska w   Żarkach uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w   wysokości 33.942.345,16 zł, w   tym dochody bieżące w   wysokości 25.193.336,22 zł i   dochody majątkowe w   wysokości 8.749.008,94 zł. - zgodnie z   tabelą nr 1.  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w   wysokości 34.606.879,95 zł, w   tym wydatki bieżące w   wysokości 22.158.856,56 zł i   wydatki majątkowe w   wysokości 12.448.023,39 zł - zgodnie z   tabelą nr 2   .  

§   3.   Tworzy się rezerwę budżetu w   kwocie 202.000 zł, z   tego:  

1)   rezerwę celową na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 52.000 zł,  

2)   rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w   budżecie w   kwocie 150.000 zł.  

§   4.   Różnica między dochodami a   wydatkami w   kwocie 664.534,79 zł stanowi deficyt, który będzie pokryty z   wolnych środków kwotą 571.198,47 zł oraz z   zaciągniętej pożyczki kwotą 93.336,32 zł .  

§   5.   Ustala się przychody w   kwocie 1.901.812,47 zł oraz rozchody w   kwocie 1.237.277,68 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   6.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1.   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w   kwocie 93.336,32 zł ;  

2.   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów – w   kwocie 1.237.277,68 zł;  

3.   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w   kwocie 2.000.000 zł.  

§   7.   Ustala się dochody budżetu z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 110.000 zł.  

§   8.   Ustala się wydatki budżetu gminy z   tytułu dotacji w   kwocie 1.286.024,83 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   9.   Ustala się plan przychodów i   kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w   Żarkach zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   10.   Upoważnia się Burmistrza Miasta i   Gminy Żarki do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w   § 6   Uchwały,  

2)   przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków budżetu w   granicach działu oraz w   granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;  

3)   przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;  

4)   dokonywania przeniesień w   planie wydatków budżetu z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

5)   lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   11.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki.  

§   12.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 


Załącznik Nr tabela  1 do Uchwały Nr XXXVI/244/2013
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%20nr%201.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok  

Załącznik Nr tabela  2 do Uchwały Nr XXXVI/244/2013
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalaczniktabela%20nr%202.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/244/2013
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan przychodów i   rozchodów gminy na rok 2014  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/244/2013
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatki budżetu gminy z   tytułu dotacji na rok 2014  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/244/2013
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i   kosztów dla Zakładu Usług Komunalnych w   Żarkach na rok 2014  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »