| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/251/2014 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust.1 ,art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2013r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (teks jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Miejska w   Żarkach uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w   Żarkach z   dnia 30 stycznia 2013 roku w   sprawie określenia szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   ten sposób, że w   załączniku do powyższej uchwały:  

1)   w § 1   ust. 1   pkt 3   litera b) kropkę zamienia się na średnik i   w § 1   ust. 1   po pkt 3   dodaje się pkt 4   w następującym brzmieniu: „świadczona będzie usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości w   pojemniki i   worki do zbierania odpadów komunalnych.”  

2)   W § 1   po ustępie 3   dodaje się ustępy 4   i 5   w następującym brzmieniu:  

„4. Wyposażenie nieruchomości w   pojemniki do zbierania odpadów komunalnych przez Gminę odbywać się będzie w   zabudowie jednorodzinnej w   zależności od ilości osób zamieszkałych na nieruchomości wg następujących reguł :  

a) w   przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów :  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

infoRgrafika

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Żarki .  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta i   Gminy Żarki oraz rozplakatowaniu na terenie Gminy Żarki.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żarkach  


Andrzej   Jakóbczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »