| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/331/2014 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z poźn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2  pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

1.               Dokonać zmian w planie dochodów:

Dział

Źródło

Zmniejszenie

Zwiększenie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

-

-

2.962.500,00

wpływy ze sprzedaży majątku

-

-

-

2.962.500,00


Razem


-


-


-


2.962.500,00

2.               Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział

Rozdział

Rodzaj wydatków

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

1.432.650,00

4.395.150,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

4.395.150,00

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

2.962.500,00

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE

-

1.432.650,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.432.650,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.432.650,00

-

801

Oświata i wychowanie

-

8.809,00

80130

Szkoły zawodowe

-

8.809,00

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

-

8.809,00


Razem


1.432.650,00


4.403.959,00

-               W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę 2.962.500,00 zł przeznacza się na 50% udział środków własnych do wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej realizacji zadania „Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S (Zarzecze-Tresna) w km 0131 w miejscowości Zarzecze, Gmina Łodygowice”.

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -                             123.587.144,00 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą -                             124.463.931,00 zł

5.               Źródłem pokrycia deficytu w 2014 r. w kwocie -                             876.787,00zł
będą  wolne środki

6.               Na spłatę w 2014 roku rat wcześniej zaciągniętych:

-               długoterminowych kredytów bankowych w kwocie -                             3.718.967,00 zł

-               pożyczek w kwocie -                                                                                     381.236,00zł
planuje się

-               zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie -                                                         3.500.000,00 zł

-               przeznaczyć wolne środki w kwocie -                                                         300.203,00 zł

-               przeznaczyć spłatę udzielonej pożyczki -                                           300.000,00 zł

§ 2.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/331/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014

Lp.

Nazwa

Plan na 2014 r.

1.

Przychody budżetu

4 976 990,00

w tym :

-     wolne środki

1 176 990,00

-     spłata udzielonych pożyczek

300 000,00

-     kredyt bankowy

3 500 000,00

2.

Dochody budżetu

123 587 144,00

Razem przychody i dochody

128 564 134,00

3.

Rozchody budżetu

4 100 203,00

w tym :

-     spłata kredytów bankowych

3 718 967,00

-     spłata pożyczek

381 236,00

4.

Wydatki budżetu

124 463 931,00

Razem rozchody i wydatki

128 564 134,00

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/331/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Rodzaj zadania

Plan

w tym

na 2014 r.

bieżące

majątkowe

zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej

12 322 686,00

12 322 686,00

-

zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst

900 864,00

822 864,00

78 000,00

zadania własne

110 363 594,00

103 001 029,00

7 362 565,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

5 820 472,00

4 004 407,00

1 816 065,00

Razem

123 587 144,00

116 146 579,00

7 440 565,00

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/331/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Treść

Ogółem

z tego

bieżące

majątkowe

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

84 716 519,00

84 716 519,00

-

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

60 753 854,00

60 753 854,00

-

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

23 962 665,00

23 962 665,00

-

B.2. Dotacje na zadania bieżące

14 652 012,00

14 652 012,00

-

B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 006 302,00

5 006 302,00

-

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

4 983 138,00

4 983 138,00

-

B.5. Obsługa długu jst

2 200 000,00

2 200 000,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 419 310,00

-

9 419 310,00

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE

3 486 650,00

-

3 486 650,00

Razem

124 463 931,00

111 557 971,00

12 905 960,00

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »