| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/355/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu z późn. zm

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust 2
i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197,
poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu
Nr 1 w Bytomiu z późn. zm., w załączniku do Statutu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w I. Oddziały i Pracownie:

a) uchyla się pkt 2,

b) w pkt 7 wyraz: „Gastroenterologii” zastępuje się wyrazem: „Gastroenterologicznej”,

c) w pkt 16a, 29, 30 dodaje się adres: „41-902 Bytom, al. Legionów 49”,

d) w pkt 18 wyrazy: „ul. Żeromskiego 7” zastępuje się wyrazami: „ul. Piekarska 103”;

2) w IV. Przychodnie Wielospecjalistyczne:

a) w pkt 6 wyrazy: „ul. Żeromskiego 7” zastępuje się wyrazami: „al. Legionów 49”,

b) w pkt 18, 19, 32, 33 dodaje się adres: „41-902 Bytom, al. Legionów 49”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/355/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/355/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Kontynuując proces restrukturyzacji Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu podjęto działania w celu usprawnienia działalności Szpitala, w związku z tym:

1) przeniesiono Poradnię Rehabilitacji Leczniczej z budynku przy ul. Żeromskiego 7 do nowo wyremontowanych pomieszczeń przy al. Legionów 49;

2) rozszerzono w nowej lokalizacji przy al. Legionów 49, działalność poradni gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych i dla dzieci wraz z pracowniami specjalistycznymi działającymi w obecnej lokalizacji tych poradni przy ul. K. Miarki 10. Docelowo, po zakończeniu remontu, usługi medyczne realizowane w ww. komórkach organizacyjnych, świadczone będą wyłącznie w nowej lokalizacji, tj. przy al. Legionów 49;

3) przeniesiono Zakład Patomorfologii z pomieszczeń przy ul. Żeromskiego 7 do nowo zaadaptowanych pomieszczeń przy ul. Piekarskiej 103. Z uwagi na konieczność poniesienia wysokich nakładów finansowych na dostosowanie pomieszczeń i wyposażenie Zakładu do obowiązujących standardów, w związku z niespełnieniem wymagań sanitarno-technicznych obecnego lokalu i brakiem zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu na prolongatę terminu dostosowania, konieczne stało się przeniesienie Zakładu do innych pomieszczeń, spełniających obowiązujące wymogi. Nawiązano kontakt z „Firmą Walicki” Śląski Zakład Pogrzebowy w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 103, która wynajęła pomieszczenia spełniające standardy. Roczny koszt najmu pomieszczeń w nowej lokalizacji, to 52.800 zł. Natomiast koszty budowy oraz wyposażenia nowego obiektu spełniającego obowiązujące standardy dla zakładu patomorfologii, szacuje się na poziomie 5 mln zł.

4) zlikwidowano Oddział Laryngologii, który w obecnej chwili spełnia minimalne wymogi określone przy kontraktowaniu w ubiegłych latach. Z uwagi na kończącą się w 2014 r. umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowane przez Fundusz podwyższenie wymogów dla przystępujących do nowych konkursów ofert na świadczenia medyczne realizowane od 2015 r., w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zatrudnienia kadry medycznej, Szpital Specjalistyczny Nr 1 nie będzie mógł przystąpić do konkursu z uwagi na niespełnienie warunków konkursu. Dostosowanie Oddziału Laryngologii do wymagań sanitarno-technicznych wymaga nakładów rzędu ok. 3 mln zł. Koszty remontowo-budowlane przedstawia tabela poniżej (kosztorysy dostosowania bloku IV z 2008 r.)

Branża

Netto (w zł)

Brutto (w zł)

architektura

1 203 983,00

1 480 899,09

gazy medyczne

200 000,00

246 000,00

klimatyzacja i wentylacja

221 153,00

272 013,19

sygnalizacja pożaru

67 019,00

82 433,37

instalacje elektryczne

396 486,00

487 677,78

wod.-kan., c.o., c.w.u.

247 269,00

304 140,87

Razem

2 335 910,00

2 873 169,30

Koszty wyposażenia Oddziału Laryngologii w aparaturę oraz niezbędny sprzęt medyczny szacuje się na kwotę ok. 2 mln zł. Przedmiotowa kwota obejmuje, m.in.: zakup systemu umożliwiającego śródoperacyjny monitoring nerwów, mikroskopy dla gabinetu zabiegowego i bloku operacyjnego, system do redukcji objętości tkanek przy użyciu częstotliwości fal radiowych RF, zestawy do wideoendoskopii diagnostycznej i operacyjnej uszu, nosa, zatok, gardła, krtani, tchawicy i przełyku oraz tor wizyjny HDTV. Łączny koszt dostosowania Oddziału Laryngologii do obowiązujących standardów, to kwota ok. 5 mln zł. Ponadto, Szpital Specjalistyczny Nr 1 nie posiada kontraktu na specjalistyczną opiekę ambulatoryjną w zakresie laryngologii, co w znacznym stopniu utrudnia zachowanie ciągłości leczenia pacjentów hospitalizowanych w ww. oddziale. W Bytomiu funkcjonuje Oddział Laryngologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4, przy al. Legionów 10 oraz Oddział Laryngologii dla Dzieci w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 przy ul. Batorego 15, które zabezpieczają mieszkańcom miasta świadczenia w tym zakresie.

Równocześnie Szpital czyni starania o pozostawienie w budżecie Szpitala środków finansowych pozostałych z kontraktu po likwidacji Oddziału Laryngologii i wykorzystanie ich do zwiększenia niedoszacowanego kontraktu dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, co pozwoli na wykorzystanie potencjału tego nowoczesnego oddziału.

Ponadto w celu porządkowym, zmieniono nieprawidłową nazwę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii na właściwą, zgodną z zakresem jego działalności, tj. Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej.

Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, uchwałami nr: 11, 12 14 i 15/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz nr 16/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r., zaopiniowała pozytywnie przedmiotowe działania reorganizacyjne Szpitala.

W oparciu o zapisy uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu, w sprawie zmiany uchwały nr X/128/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu z późn. zm., został poddany konsultacjom. Do ww. projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl , w zakładce „organizacje pozarządowe".

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku do Statutu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, a więc podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »