| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. "c", "d", "e", "i", pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 89, art. 211, art. 212, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmian.)

RADA MIEJSKA w Pszowie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 37 931 979 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 31 827 383 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6 104 596 zł.

2. Dochody budżetu określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w wysokości 2 610 913 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 326 764 zł,

3) dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 20 700 zł,

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziełem środków europejskich narealizację zadań bieżących dofinansowanych z budżetu UE i bużetu państwa w wysokości 826 351 zł,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu UE w wysokości 4 650 596 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją dotacji, o których mowa w pkt. 3, ujęte zostały w zestawieniu pn.: "Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2014" na ogólną kwote 8 435 324 zł, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Pszów w łącznej wysokości 38 564 629 zł, stanowiące tabelę nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 928 253 , w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w zakresie:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 276 655 zł,

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w wysokości 7 719 163 zł,

b) wydatki dotacyjne na zadania bieżące w wysokości 2 352 350 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 479 896 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem UE, budżetu państwa i budżetu j.s.t., w wysokości 847 782 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 753 221 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 252 407 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 636 376 , w tym:

a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1 332 000 zł,

b) zakup gotowych środków trwałych w wysokości 41 500 zł,

c) wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i budżetu j.s.t. w wysokości 5 988 200 zł,

d) pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w ramach dróg powiatowych w wysokości 274 676 zł.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w wysokości 632 650 zł, sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w wysokości 2 000 000 zł, z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2 000 000 zł, stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w wysokości 1 367 482 , z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokosci 107 449 zł,

b) spłaty z zaciągniętych kredytów w wysokości 1 259 901 zł, stanowiącym tabelę nr 3 do niniejszych uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 367 482 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł z zaciąganych kredytów.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, będącego samorządowym zakładem budżetowym, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł,

2) celową w wysokości 69 850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2 268 226 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 074 650

- z tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i utrzymania lokali komunalnych - 714 650 zł,

- z tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 360 000 zł,

b) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

- Miejski Ośrodek Kultury "MOK" w Pszowie w wysokości 470 000 zł,

- Biblioteka Publiczna Miasta Pszów w wysokości 342 000 zł,

c) udziela się pomocy finansowej innym jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 284 676 zł, w tym:

c.a. dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich i powiatowych znajdujących się na terenie miasta w wysokości 194 676 zł,

c.b. dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Wodzisławiu Śl., w wysokości 80 000 zł,

c.c. Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w Pszowie, w wysokości 10 000 zł,

d) dotacje podmiotowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 96 900 zł, w tym:

d.a. dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtowy z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczeszczającego do przedszkola niepublicznego w Rydułtowach, w wysokości 79 000 zł,

d.b. dotacja podmiotowa dla Miasta Rybnik z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczeszczającego do przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego w Rybniku, w wysokości 17 000 zł,

d.c. dotacja podmiotowa dla Miasta Wodzisław Śl. jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla uczniów szkół podstawowych z Pszowa, w wysokości 900 zł.

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych działajacych w sferze zadań publicznych w łącznej wysokości 288 800 zł z czego:

a) zadania w zakresie wspomagania działalności służacej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wysokości 49 000 zł,

b) zadania w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w wysokości 19 200 zł,

c) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 8 000 zł,

d) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 212 600 zł.

3. Ustala się poziom do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014r. dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10 000zł z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla OSP w Pszowie w wysokości 10 000 zł.

4. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych do wydatkowania z budżetu Miasta Pszów w 2014r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych w wysokości 60 000 zł, w zakresie:

- likwidacji i utylizacji azbestu - 40 000 zł,

- ochronę powietrza atmosferycznego - 20 000 zł.

5. Dotacje wyszczególnione w ust. 1, w ust. 2, w ust. 3 i w ust. 4, których zakres i kwoty określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, ujęte zostały w "Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2014", stanowiącym tabelę nr 2.

§ 9. 1. Ustala się dochody Miasta Pszów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiąz ywa nia problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 310 336 zł.

2. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1, określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków Miasta Pszów.

§ 10. Rzeczowy i finansowy zakres zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w roku 2014, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:

1. Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty.

2. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 2 określa się na każdy rodzaj wydatków do kwoty

3 000 000 zł na okres 3 lat.

3. Zawarte upoważnienie w ust. 2 i w ust. 3 nie dotyczy umów na dostaw, zawartych w art. 143 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)

4. Dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.

6. Udzielone upoważnienie zawarte w ust. 4 dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami w tabeli nr 1 i nr 2, w załączniku nr 5 i nr 6.

7. Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

§ 12. "Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2014", zawiera załącznik nr 6.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/274/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »