| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.011.2014 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póżn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz 1232, z póżn. zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536) na podstawie Uchwały Nr BRM.0150/XLVIII/378/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Miejska w Radlinie
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Radlin, na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadania:

1. Inwestycje związane z gospodarką odpadami – demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie elementów

zawierających azbest.

2. Inwestycje związane z ochroną wód:

a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej,

b) budowa przydomowych przepompowni ścieków do kanalizacji sanitarnej.

§ 3. 1. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

2. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości:

1) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt. 1 80 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 500,00 zł.

2) dla inwestycji wymienionych w § 2 pkt 2 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 000,00 zł.

§ 4. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej

pomiędzy Miastem Radlin a wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów,

wymaganych zapisami umowy.

4. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków, w miarę posiadanych przez

Miasto środków finansowych.

§ 5. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania , w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 6. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji przedłożone przez wnioskodawcę zgodnie z zapisami umowy. Miasto zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 8. Traci moc uchwała Nr BRM.0007.00018.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 marca 2011 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »