| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.013.2014 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz .U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem
nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 72 930,00 zł

w tym:

                           

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę +72 930,00zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

+ 63 330,00 zł

- zwiększenie w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

+ 9 600,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 739 526,78 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 120 646,78 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

+ 15 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność”/ Comenius – arts and teaching /

+ 32 716,78 zł


- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

+ 72 930,00 zł

wydatki majątkowe

zwiększenie o kwotę + 618 880,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”/ System informatyczny w MZK Jastrzębie /

+ 33 880,00 zł

- zmniejszenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” / Zakupy inwestycyjne /

− 15 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”/ ZSS - modernizacja kuchni i stołówki /

+ 600 000,00 zł

§ 3. Uchwała budżetowa w § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę ogólną

w kwocie 185 000,00 zł.

§ 4. Uchwała budżetowa w § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w kwocie 115 000,00 zł.

§ 5. Uchwała budżetowa w § 5.2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

1 931 385,78 zł

- pożyczek

47 250,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

14 200 000,00 zł.

§ 6. 1. W uchwale budżetowej wprowadza się § 15 o następującym brzmieniu „Zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków i kosztów roku bieżącego w zakresie zadań zleconych jak i własnych”.

2. Paragrafy 15,16,17 przenumerowują się odpowiednio na 16,17,18.

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.013.2014
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.013.2014
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.013.2014
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 28 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »