| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Bytomia

z dnia 10 stycznia 2014r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bytomia za 2013 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na okres 3 lat na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarządzeniem nr 165 Prezydenta Bytomia z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku późn. zm.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie:

- Damian Bartyla – przewodniczący, Prezydent Bytomia,

- Tadeusz Ostrowski – sekretarz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta,

- Marek Wilk – członek komisji, radny Rady Miejskiej,

- Tomasz Kupijaj – członek komisji, radny Rady Miejskiej,

- Dariusz Dziurka - członek komisji, Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji,

- Adam Jakubiak – członek komisji, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji,

- Zbigniew Walasek – członek komisji, Komendant Straży Miejskiej,

- Adam Wilk – członek komisji, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,

- Artur Ott – członek komisji, Prokurator Rejonowy,

do udziału w pracach Komisji powołano również:

- Andrzeja Głogowskiego – Naczelnika Wydziału Kryzysowego,

- Rafała Szpaka – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

- Bożenę Malik – Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom,

- Ryszarda Witka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

- Grażynę Cieślawską-Ziębę – Prezes Sądu Rejonowego w Bytomiu.

W ciągu całego roku 2013 skład Komisji ulegał zmianom również ze względu na zmiany kadrowo-organizacyjne. Miały one miejsce m.in. w Komendzie Miejskiej Policji i Straży Miejskiej. Do udziału w posiedzeniach Komisji zapraszano doraźnie przedstawicieli instytucji i podmiotów spoza składu Komisji, których obecność była niezbędna do merytorycznego przedstawienia istotnych problemów omawianych podczas obrad Komisji.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku wykonywała zadania wynikające z art. 38a pkt 2a ustawy o samorządzie powiatowym, a więc m.in.:

- dokonywała oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie naszego miasta,

- dokonywała oceny realizowanych zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014 w roku 2012 przez poszczególne podmioty wiodące tego programu,

- zaopiniowała złożone z działalności za 2012 r. sprawozdania:

Komendy Miejskiej Policji,

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

Straży Miejskiej,

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

- przyjęła sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Bytomiu,

- zaopiniowała projekt budżetu miasta w zakresie realizacji zadań dot. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

Ogółem w 2013 roku odbyło się 5 posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W trakcie każdego posiedzenia przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawiali aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta oraz zdawali bieżące relacje z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Obywateli i Porządku Publicznego w Bytomiu na lata 2012-2014.

Porządek obrad plenarnych Komisji był realizowany zawsze zgodnie z harmonogramem posiedzeń, przyjętym i zaakceptowanym na początku roku 2013 przez wszystkich członków Komisji. W czasie kolejnych posiedzeń omawiane były tematy i zagadnienia ujęte w ww. harmonogramie. W roku 2013 były to m.in.:

- omówienie przygotowań do akcji „Bezpieczne Ferie” i „Bezpieczne Wakacje” w 2013 roku oraz omówienie ich przebiegu,

- dokonanie oceny zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości i Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2012-2014,

- omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012r.,

- omówienie i przyjęcie harmonogramu posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r.,

- podsumowanie i ocena przygotowania obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich oraz omówienie możliwości organizowania innych imprez masowych na terenie miasta oraz ich właściwego zabezpieczania,

- dokonanie oceny realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w domowej przez poszczególnych partnerów Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości,

- dokonanie oceny ewentualnego funkcjonowania miasta w przypadku awarii sieci energetycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację podmiotów strategicznych dla funkcjonowania miasta, tj. szpitali, wodociągów, oczyszczalni ścieków, PEC, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i innych jednostek organizacyjnych,

- dokonanie oceny możliwości miasta w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów ze szczególnym uwzględnieniem parametrów sieci i terenowego rozmieszczenia hydrantów i zbiorników wodnych.

W wyniku omówienia powyższych problemów podczas kolejnych posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostały wypracowane następujące wnioski i ustalenia:

1) na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r.:

- zobowiązano zaproszonych przedstawicieli służb i instytucji do wzajemnej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom młodzieży podczas akcji „Bezpieczne Ferie” 2013,

- wskazano, że należy zwrócić się do Komendy Wojewódzkiej Policji o wsparcie Komendy Miejskiej w Bytomiu w kontekście zmniejszenia wakatów,

- złożono wniosek o poszerzenie Planu Ochrony Budynku Urzędu Miejskiego w Bytomiu w zakresie dołączenia procedury postępowania na wypadek wystąpienia strajku okupacyjnego w miejskich budynkach użyteczności publicznej,

- omówiono kwestię ewentualnego dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego ze względu na jego nadmierne wyeksploatowanie,

2) na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2013 r.:

- zobowiązano organizatorów imprez masowych do wzajemnego przekazywania informacji w zakresie organizowanych imprez pomiędzy organizatorami i służbami porządkowymi, a także do przestrzegania wytycznych wynikających z przeprowadzonych kontroli i procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tych imprez,

- zobowiązano służby porządkowe, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do podjęcia intensywnych działań na rzecz ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz podnoszenia świadomości społecznej w związku ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim i będącym w stanie nietrzeźwym,

- zaapelowano do Wydziału Edukacji o podjęcie działań na rzecz zwiększenia wrażliwości dyrektorów szkół na problemy przemocy w rodzinie,

- ustalono, że wszyscy członkowie Komisji podejmą działania zgodnie ze swoimi kompetencjami w zakresie ograniczania zjawisk przemocy, podnoszenia świadomości społecznej i zwalczania zjawisk patologicznych w miarę swoich służbowych możliwości,

- wskazano na potrzebę podejmowania, przez podmioty będące partnerami Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości, działań profilaktycznych w zakresie zwalczania spożywania alkoholu w miejscach publicznych,

- ustalono, że uczestnicy spotkania będą przekazywać nawzajem informacje dot. ewentualnej współpracy w ramach realizowanych projektów społecznych i podejmowanych przedsięwzięć profilaktyczno-artystycznych bezpośrednio na adresy poczty elektronicznej,

3) na posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.:

- zobowiązano pracowników PCZK do bieżącego monitorowania strony internetowej firmy Tauron i przekazywania z wyprzedzeniem podmiotom i instytucjom miejskim stosownych informacji dot. planowanych wyłączeń i stwierdzonych awarii sieci energetycznej na terenie miasta,

- ustalono, że należy dążyć do zacieśniania współpracy pomiędzy firmą Tauron oraz władzami miasta i innymi podmiotami w ramach zawieranych instrukcji współpracy ruchowej celem poprawienia wzajemnej komunikacji na wypadek sytuacji kryzysowych,

- zobowiązano sekretarza Komisji do zorganizowania spotkania mającego na celu wyjaśnienie kwestii spornych dot. katastrof budowlanych na terenie miasta,

- członkowie Komisji poparli wniosek Komendy Miejskiej PSP do Prezydenta Miasta o wsparcie finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej celem uzupełnienia sprzętu medycznego służącego do udzielania pomocy medycznej oraz zakupu urządzenia do pomiaru tlenku węgla.

4) na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 r.:

- członkowie komisji zostali poinformowani przez przewodniczącego Komisji o dobiegającej finalizacji kwestii działki przeznaczonej pod budowę nowej strażnicy,

- zaopiniowano pozytywnie projekt budżetu na 2014 rok w zakresie wykonywania zadań dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- uzgodniono, że najlepszym rozwiązaniem ustalonej procedury przekazywania obiektów, które nie mają właściciela, po przeprowadzonych akcjach ratunkowych byłoby wskazanie Bytomskich Mieszkań jako jednostki kompetentnej w tym zakresie. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do rozważenia tej kwestii i ewentualnego wydania w tej sprawie stosownego zarządzenia,

- wysłuchano apelu Prokuratora Rejonowego o podjęcie działań na rzecz eliminowania z przestrzeni publicznej haseł i symboli nawołujących do antysemityzmu, faszyzmu, rasizmu czy nacjonalizmu,

- uzgodniono formę współpracy Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej dot. utworzenia zastępczego stanowiska dyspozytorskiego w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby.

Ponadto na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013 poruszane były bieżące problemy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wypracowane wnioski i ustalenia były przez Prezydenta Miasta lub za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta niezwłocznie przekazywane do realizacji właściwym służbom, strażom i inspekcjom oraz podległym komórkom i jednostkom organizacyjnym.

Prezydent Bytomia


Damian Bartyla

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »