| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/432/2014 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/412/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. a otrzymuje brzmienie: „a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem przypadków określonych w lit. aa,”.

b) po lit. a dodaje się lit. aa. w brzmieniu: „aa) wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, dla których stawka wynosi 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,”;

2) w §1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ośrodkach campingowych nie posiadających instalacji grzewczych lub budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka wynosi 13,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka wynosi 12,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”;

3) po §1 dodaje się §1a w brzmieniu: „§1a. 1. Różnica pomiędzy:

1) stawką podstawową a zróżnicowaną określonymi odpowiednio w §1 pkt 1 lit. a i lit. aa,

2) stawką podstawową i zróżnicowanymi określonymi w §1 pkt 2 lit b

w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352/1).

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajdują zastosowanie postanowienia ust. 1, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z informacją lub deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »