| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/432/2014 Rady Miasta Ustroń

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/412/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. a otrzymuje brzmienie: „a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem przypadków określonych w lit. aa,”.

b) po lit. a dodaje się lit. aa. w brzmieniu: „aa) wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, dla których stawka wynosi 0,38 zł od 1 m2 powierzchni,”;

2) w §1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ośrodkach campingowych nie posiadających instalacji grzewczych lub budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka wynosi 13,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka wynosi 12,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”;

3) po §1 dodaje się §1a w brzmieniu: „§1a. 1. Różnica pomiędzy:

1) stawką podstawową a zróżnicowaną określonymi odpowiednio w §1 pkt 1 lit. a i lit. aa,

2) stawką podstawową i zróżnicowanymi określonymi w §1 pkt 2 lit b

w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352/1).

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajdują zastosowanie postanowienia ust. 1, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z informacją lub deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »