| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/306/2014 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 stycznia 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr. 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/287/2013 Rady Gminy Wielowieś z 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 6781), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

pozostałych:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części - 4,64 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- garaży - 7,20 zł. od 1m2,.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.03.2014 r. 

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok podatkowy. Zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 10 i art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określiła stawki w uchwale Nr XXVIII/287/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r.

Dostosowując treść zapisów uchwały do szczegółowości zapisów ustawowych został pominięty dodatkowo wyszczególniany w naszych uchwałach element, który pozwalał wyodrębnić i obniżyć stawkę 1m2 za budynki gospodarcze.

W zapisie poprzednim było:

„e) pozostałych:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części - 7,20 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,"

Powinno być:

„e) pozostałych:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części - 4,64 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- garaży - 7,20 zł. od 1m2,"

Ponieważ zmiana będzi obowiązywać od 1 marca 2014 r. stawka budynków lub ich części pozostaje na poziomie roku 2013 aby zrekompensować różnicę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »