| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/306/2014 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 stycznia 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. z 2010 r. Nr. 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/287/2013 Rady Gminy Wielowieś z 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 6781), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

pozostałych:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części - 4,64 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- garaży - 7,20 zł. od 1m2,.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.03.2014 r. 

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok podatkowy. Zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 10 i art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określiła stawki w uchwale Nr XXVIII/287/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r.

Dostosowując treść zapisów uchwały do szczegółowości zapisów ustawowych został pominięty dodatkowo wyszczególniany w naszych uchwałach element, który pozwalał wyodrębnić i obniżyć stawkę 1m2 za budynki gospodarcze.

W zapisie poprzednim było:

„e) pozostałych:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części - 7,20 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,"

Powinno być:

„e) pozostałych:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,70 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- budynków lub ich części - 4,64 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

- garaży - 7,20 zł. od 1m2,"

Ponieważ zmiana będzi obowiązywać od 1 marca 2014 r. stawka budynków lub ich części pozostaje na poziomie roku 2013 aby zrekompensować różnicę.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »