| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 2/2014 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/163/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

ogłasza się:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIV/163/2012 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 5942) z uwzględnieniem późniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXI/216/2013 z dnia 28 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 4194).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie


Paweł Kowol


Załącznik do Obwieszczenia Nr 2/2014
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 22 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIV/163/2012

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 6r ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W PSZOWIE
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z nieruchomości zamieszkałych odbiera się wszystkie powstałe na nieruchomości odpady komunalne gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów,

1a) z nieruchomości niezamieszkałych odbiera odpady komunalne gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów, w ilości zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości,

2) nieruchomość zostanie wyposażona w opakowania jednorazowego użytku niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

2a) na zgłoszenie zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości gmina pokryje koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów,

3) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,

4) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

- szkło,

- plastik,

- metal,

- makulatura,

- opakowania wielomateriałowe

- biodegradowalne odpady kuchenne

- odpady wielkogabarytowe

5) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie:

- raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej,

- raz w tygodniu w budynkach wielolokalowych o ilości lokali nie przekraczającej 15,

- 3 razy w tygodniu w budynkach wielolokalowych o ilości lokali przekraczającej 15,

5a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) od właściciela nieruchomości niezamieszkałej będzie prowadzone z częstotliwością dostosowaną do zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości ilości powstających odpadów, nie częściej jednak niż:

a) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez nie więcej niż 10 osób - 1 raz w miesiącu;

b) jeżeli nieruchomość jest użytkowana przez więcej niż 10 osób – 1 raz w tygodniu;

6) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone z następującą częstotliwością:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- szkło, plastik, metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,

- biodegradowalne odpady kuchenne - co 2 tygodnie w okresie kwiecień-wrzesień oraz raz w miesiącu w okresie październik-marzec,

- odpady wielkogabarytowe - raz do roku w okresie od czerwca do września na zgłoszenie telefoniczne, według ustalonego harmonogramu,

b) w budynkach wielolokalowych o ilości lokali nie przekraczającej 15:

- szkło, plastik, metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne odpady kuchenne -raz w tygodniu,

- odpady wielkogabarytowe - raz do roku w okresie od czerwca do września na zgłoszenie telefoniczne,

c) w budynkach wielolokalowych o ilości lokali przekraczającej 15:

- szkło, plastik, metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne odpady kuchenne -3 razy w tygodniu,

- odpady wielkogabarytowe - raz w miesiącu.

7) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej będzie prowadzone z częstotliwością dostosowaną do zadeklarowanej przez niego ogólnej ilości powstających odpadów.

§ 2.

Określa się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w § 1 pkt 4, odbywać się będzie w punkcie selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie.

2) (uchylony)

3) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie przyjmować nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w pkt 1oraz w § 1 pkt 4.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »