| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 806) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 grudnia 2012 r. dotyczącej nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 2255).

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XIX/167/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), działając na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Wielowieś
uchwala:

§ 1. Nadać statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. [1]) Traci moc uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Wielowieś z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Wielowieś  Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 grudnia 2012 r.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi

I. Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Wielowieś. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu.

2. W zakresie merytorycznym i szkoleniowym Biblioteka korzysta z pomocy Biblioteki Powiatowej, w sprawach wykraczających poza możliwości organizacyjne Biblioteki Powiatowej może bezpośrednio korzystać z pomocy Biblioteki Śląskiej pełniącej w woj. Śląskim ustawowe funkcje właściwe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

§ 2. Biblioteka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wielowieś.

§ 3. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4. Siedziba Biblioteki mieści się w Wielowsi przy ulicy Głównej 1, a terenem jej działania jest Gmina Wielowieś.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer Regon, numer NIP, numer telefonu.

§ 6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Wielowieś.

II. Cele i zadania Biblioteki.

§ 7. 1. Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa Gminy Wielowieś poprzez:

1) edukację i oświatę kulturalną,

2) tworzenie zainteresowania wiedzą i sztuką,

3) wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych,

4) ochronę dziedzictwa kultury,

5) organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.

§ 8. 1. Zakres działalności Biblioteki obejmuje przede wszystkim:

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych bez względu na ich formę, służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców, także osób niepełnosprawnych,

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,

5) udostępnianie komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami w zakresie rozwijania i zaspakajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb mieszkańców gminy.

III. Organy zarządzające Biblioteki i jej organizacja.

§ 9. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Wielowieś w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

2. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3. Biblioteka prowadzi filię biblioteczną w Świbiu przy ulicy Głównej 1.

§ 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 12. 1. Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy, dochodów własnych oraz innych źródeł.

2. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykonania.

3. Plan finansowy ustala Dyrektor.

4. Przychodami Biblioteki są dotacje podmiotowe i celowe przyznane przez organizatora, a także wpływy z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, darowizny oraz fundusze przekazywane na rzecz Biblioteki stanowią jej dochody własne przeznaczone na cele statutowe Biblioteki.

§ 14. Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Biblioteki.

V. Postanowienia końcowe.

§ 15. Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy Wielowieś.

§ 16. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 6 grudnia 2012 r. dotyczącej nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielowsi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 2255), który wszedł w życie z dniem 25 marca 2013 r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »