| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 1223) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 3138).

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XX/188/2012
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XXXII/255/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Wielowieś
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. [1]) Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą wszystkie odpady komunalne zmieszane i frakcje odpadów segregowanych, o których mowa w § 4 pkt 1, 2a i 3, z zastrzeżeniem postanowień § 3 niniejszej uchwały. Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych obejmują także wyposażenie w/w nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2. 1. Podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zobowiązany jest odbierać od właścicieli nieruchomości odpady komunalne według podziału na następujące frakcje i w następujący sposób:

a) zmieszane odpady komunalne – wyłącznie u źródła,

b) papier, (w tym karton) – w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w „gniazdach” pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

c) szkło – w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w „gniazdach” pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

d) [2]) metale – u źródła w workach razem z opakowaniami wielomateriałowymi i tworzywami sztucznymi oraz w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) [3]) tworzywa sztuczne – u źródła w workach razem z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi oraz w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

f) [4]) opakowania wielomateriałowe – u źródła w workach razem z metalami i tworzywami sztucznymi oraz w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

g) odpady ulegające biodegradacji – u źródła oraz w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

h) przeterminowane leki i chemikalia – w wyznaczonych aptekach lub w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

i) zużyte baterie i akumulatory – w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – u źródła nie rzadziej niż raz w roku oraz w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe – u źródła nie rzadziej niż raz w roku oraz w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

l) zużyte opony – w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

m) odpady zielone – od kwietnia do listopada raz w miesiącu u źródła oraz przez cały rok w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o odbiorze „u źródła” – należy przez to rozumieć obowiązek odebrania odpadów bezpośrednio z nieruchomości, umieszczonych przez właścicieli w miejscach wskazanych w ust. 3. Podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie ma obowiązku odebrania odpadów, które nie zostały umieszczone w miejscach wskazanych w ust. 3 – jeżeli wiązałoby się to z koniecznością wejścia na teren nieruchomości.

3. W celu umożliwienia odbioru odpadów komunalnych przedsiębiorcom odbierającym te odpady, właściciele nieruchomości zobowiązani są umieszczać pojemniki i worki wypełnione odpadami w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór, z utwardzonym dojazdem dla pojazdu odbierającego odpady, a gdy takie miejsce nie jest wyznaczone – na chodniku albo na poboczu przy krawężniku jezdni.

4. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 6:00 rano.

§ 3. Z nieruchomości zamieszkałych odbiera się odpady komunalne w ilości:

1) Odpady zmieszane: 0,06 m³ na każdą nieruchomość na miesiąc + 0,06 m³ na każdą osobę na miesiąc – z zaokrągleniem w górę do pełnej krotności pojemności 0,12 m³ tj.:

- 1 osoba – 0,12 m³

- 2 osoby – 0,18 m³

- 3 osoby – 0,24 m³

- 4 osoby – 0,30 m³

- 5 osób   -  0,36 m³

- 6 osób   -  0,42 m³

2) [5]) Odpady z tworzywa sztucznego, metale i opakowania wielomateriałowe: 0,12 m³ na każdą osobę na miesiąc.

3) Odpady zielone i ulegające biodegradacji: 0,04 m³ na każdą osobę na miesiąc (od kwietnia do listopada).

§ 4. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane :

a) raz w miesiącu (w uzasadnionych przypadkach 2 razy w miesiącu) – dla budynków wielorodzinnych,

b) raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych.

2) [6]) odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny tj.

a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbierane będą z nieruchomości raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,

b) szkło i papier segregowane będą w „gniazdach” i wywożone raz w miesiącu lub niezwłocznie po wypełnieniu „gniazd” pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

3) odpady zielone ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do listopada odbierane będą z nieruchomości raz w miesiącu – dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzanych zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem - dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

5) pozostałe odpady tj. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony i chemikalia zbierane będą w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz w sposób objazdowy.

§ 5. 1. Ustala się, utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:

a) papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal,

b) odpady zielone i kuchenne ulegające biodegradacji,

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) przeterminowane leki,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyte opony,

g) chemikalia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk.z 2013 r. poz. 3138), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk.z 2013 r. poz. 3138), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk.z 2013 r. poz. 3138), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk.z 2013 r. poz. 3138), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk.z 2013 r. poz. 3138), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/188/2012 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 grudnia 2012 roku dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląsk.z 2013 r. poz. 3138), który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »