| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/410/2014 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych na zasadach i częstotliwości odbioru określonych w § 2, z podziałem na następujące frakcje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyte opony oraz zmieszane odpady komunalne.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojedynczej z następującą częstotliwością i podziałem na frakcje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz jeden raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej pojedynczej, odbierane w pojemnikach na odpady komunalne,

b) popiół - jeden raz w miesiącu, odbierany w pojemnikach na odpady komunalne,

c) papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi - jeden raz w miesiącu odbierany w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

d) szkło - jeden raz w miesiącu odbierane w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

e) tworzywa sztuczne wraz z metalami - jeden raz w miesiącu odbierane w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,

h) zużyte opony - dwa razy w roku,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe wielkogabarytowe za wyjątkiem gruzu - dwa razy w roku,

j) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - jeden raz w miesiącu kwietniu oraz dwa razy w miesiącu w okresie od maja do listopada, odbierane w workach dostarczonych przez właściciela nieruchomości.

2) bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zwartej z następującą częstotliwością
i podziałem na frakcje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne - trzy razy w tygodniu,

b) papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi - jeden raz w tygodniu,

c) szkło - jeden raz w tygodniu,

d) tworzywa sztuczne wraz z metalami - jeden raz w tygodniu,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w miesiącu,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w miesiącu,

g) zużyte opony - dwa razy w miesiącu,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe wielkogabarytowe za wyjątkiem gruzu - dwa razy w miesiącu.

3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia podanych na stronie internetowejhttp://www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące frakcje odpadów komunalnych: papier wraz
z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, świetlówki, popiół.

4) w dodatkowych punktach zbiórki realizowany będzie odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia - można przekazywać do pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach w dniach i godzinach ich otwarcia,

b) zużyte baterie - można przekazywać do pojemników ustawionych w szkołach i innych obiektach w dniach i godzinach ich otwarcia,

c) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - zbierane będą do kontenerów ustawionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców na terenach wyznaczonych i terminach ustalonych z przedsiębiorcą,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe rodzaju gruz - zbierane będą dwa razy w roku do kontenerów ustawionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców na terenach wyznaczonych i terminach ustalonych z przedsiębiorcą,

e) papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami
- do pojemników ustawionych w stałych mini punktach selektywnego zbierania odpadów
w miejscach wyznaczonych.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady komunalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do wyznaczonych dodatkowych punktów zbiórki w przypadku braku odbioru danej frakcji odpadów z nieruchomości lub gdy oddanie tych odpadów jest konieczne poza ustaloną częstotliwością.

3. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i popiół oraz worki na odpady biodegradowalne,
w tym odpady zielone.

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości wyposażone zostaną:

a) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zwartej w pojemniki na odpady komunalne zmieszane,

b) dodatkowe punkty selektywnej zbiórki w pojemniki i kontenery na odpady zbierane selektywnie,

c) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojedynczej w worki z przeznaczeniem na selektywne zbieranie papieru wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkła, tworzywa sztucznego wraz z metalami.

5. Lokalizacje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczonych dodatkowych punktów zbiórki z jednoczesnym podaniem ich godzin otwarcia, a także dokładne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą podane na stronie internetowejhttp://www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/292/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »