| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/410/2014 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych na zasadach i częstotliwości odbioru określonych w § 2, z podziałem na następujące frakcje odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyte opony oraz zmieszane odpady komunalne.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojedynczej z następującą częstotliwością i podziałem na frakcje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne - jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz jeden raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej pojedynczej, odbierane w pojemnikach na odpady komunalne,

b) popiół - jeden raz w miesiącu, odbierany w pojemnikach na odpady komunalne,

c) papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi - jeden raz w miesiącu odbierany w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

d) szkło - jeden raz w miesiącu odbierane w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

e) tworzywa sztuczne wraz z metalami - jeden raz w miesiącu odbierane w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku,

h) zużyte opony - dwa razy w roku,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe wielkogabarytowe za wyjątkiem gruzu - dwa razy w roku,

j) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - jeden raz w miesiącu kwietniu oraz dwa razy w miesiącu w okresie od maja do listopada, odbierane w workach dostarczonych przez właściciela nieruchomości.

2) bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zwartej z następującą częstotliwością
i podziałem na frakcje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne - trzy razy w tygodniu,

b) papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi - jeden raz w tygodniu,

c) szkło - jeden raz w tygodniu,

d) tworzywa sztuczne wraz z metalami - jeden raz w tygodniu,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w miesiącu,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w miesiącu,

g) zużyte opony - dwa razy w miesiącu,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe wielkogabarytowe za wyjątkiem gruzu - dwa razy w miesiącu.

3) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia podanych na stronie internetowejhttp://www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące frakcje odpadów komunalnych: papier wraz
z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne w tym odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, świetlówki, popiół.

4) w dodatkowych punktach zbiórki realizowany będzie odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) przeterminowane leki i chemikalia - można przekazywać do pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach w dniach i godzinach ich otwarcia,

b) zużyte baterie - można przekazywać do pojemników ustawionych w szkołach i innych obiektach w dniach i godzinach ich otwarcia,

c) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - zbierane będą do kontenerów ustawionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców na terenach wyznaczonych i terminach ustalonych z przedsiębiorcą,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe rodzaju gruz - zbierane będą dwa razy w roku do kontenerów ustawionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od mieszkańców na terenach wyznaczonych i terminach ustalonych z przedsiębiorcą,

e) papier wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami
- do pojemników ustawionych w stałych mini punktach selektywnego zbierania odpadów
w miejscach wyznaczonych.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają selektywnie zebrane odpady komunalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub do wyznaczonych dodatkowych punktów zbiórki w przypadku braku odbioru danej frakcji odpadów z nieruchomości lub gdy oddanie tych odpadów jest konieczne poza ustaloną częstotliwością.

3. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i popiół oraz worki na odpady biodegradowalne,
w tym odpady zielone.

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości wyposażone zostaną:

a) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zwartej w pojemniki na odpady komunalne zmieszane,

b) dodatkowe punkty selektywnej zbiórki w pojemniki i kontenery na odpady zbierane selektywnie,

c) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojedynczej w worki z przeznaczeniem na selektywne zbieranie papieru wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, szkła, tworzywa sztucznego wraz z metalami.

5. Lokalizacje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczonych dodatkowych punktów zbiórki z jednoczesnym podaniem ich godzin otwarcia, a także dokładne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą podane na stronie internetowejhttp://www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/292/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Franciszek Dziendziel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »