| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/332/2014 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Gminy Porąbka

uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

1) W zakresie wyposażenia technicznego pojazdów:

a) pojazdy przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny:

- posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać inne wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.),

- spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617),

- posiadać oznakowanie umożliwiające łatwą identyfikację przedsiębiorcy (nazwa, telefon kontaktowy),

b) ilość i pojemność pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinna być dostosowana do planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców/klientów w celu zapewnienia ciągłości wykonywania usług.

2) W zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej przedsiębiorca winien posiadać odpowiednią ilość sprzętu, a baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczno-biurowe wyposażone w pomieszczenia socjalne, które spełnia wymagania przepisów prawa budowlanego, przepisów z zakresu ochrony środowiska, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a także utwardzony i ogrodzony plac o nawierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem.

3) W zakresie zabiegów:

a) sanitarnych: przedsiębiorca powinien zapewnić warunki umożliwiające mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy, warunki natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń w miejscu poboru i na trasie wywozu nieczystości ciekłych oraz zapewnić pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) porządkowych: przedsiębiorca powinien zapewnić prowadzenie ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług.

4) W zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do przekazywania wszystkich odebranych nieczystości do stacji zlewnej.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/272/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Porąbka, a także na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami czy działalnością związaną z prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.             

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »