| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.7.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/760/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XL/760/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów, w części określonej w § 2 uchwały - jako niezgodnej z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), zwanej dalej "ustawą".

U z a s a d n i e n i e

Na sesji w dniu 19 grudnia 2013r. Rada Miasta Chorzów, działając na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru w dniu 2 stycznia 2014r.

Przedmiotowa uchwała została podjęta m. in. na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. W ustępie 1 tego artykułu ustawodawca wskazał dodatkowo, że określany przez radę powiatu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. W przypadku Gminy Chorzów, jako posiadającej status miasta na prawach powiatu, funkcję organu stanowiącego powiatu, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, sprawuje Rada Miasta Chorzów.

Uchwała podjęta na podstawie wymienionego wyżej przepisu należy do kategorii aktów prawa miejscowego. Z kolei uznanie powyższej uchwały za akt prawa miejscowego przesądza o konieczności zawierania w niej postanowień precyzyjnie i kompleksowo realizujących delegację ustawową. Postanowienia te nie mogą tej delegacji ani zawężać ani przekraczać. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej mogą działać jedynie na podstawie i w granicach przyznanych im uprawnień. Oznacza to, że podczas, gdy jednostka posiada swobodę działania zgodnie z zasadą, iż co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo jest dozwolone, to organy władzy publicznej mogą działać tylko w tych przypadkach i w takim zakresie, w których upoważnia je do tego prawo (por. W. Skrzydło, Konstytucja RP. Komentarz. Zakamycze 1999r., s. 15, por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 1997r., sygn. akt II SA 534/96, M. Podat. 1997/12/374). Wobec tego, realizując postanowienia przepisu art. 94 ust. 2 ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien określić wyłącznie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, dostosowany do potrzeb ludności i zapewniający dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku ustawodawca przewidział zamknięty katalog spraw wymagających uregulowania w akcie prawa miejscowego. Z tego też względu, uchwała nie powinna zawierać więcej unormowań, niż jest to wskazane w tym przepisie.

Tymczasem, w ocenie organu nadzoru regulacja zawarta w § 2 kwestionowanej uchwały nie mieści się w delegacji ustawowej wynikającej z art. 94 ust. 2 ustawy. Przepisem tym Rada postanowiła zobowiązać kierowników i właścicieli aptek do przestrzegania zapisów niniejszej uchwały oraz zamieszczenia w widocznym miejscu rozkładu godzin pracy aptek. Należy podkreślić, iż na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy rada powiatu władna jest określić w uchwale jedynie rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. W zakresie tak przyznanego upoważnienia nie mieści się kompetencja do zobowiązania kierowników czy właścicieli aptek do czynności, o których mowa w § 2 uchwały. Dodatkowo należy również wskazać, iż sam fakt, iż przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego, co oznacza, iż obowiązuje ona powszechnie na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, na terenie działania organu, który ustanowił ten akt potwierdza to, że postanowienia w niej zawarte obowiązują każdy podmiot, który znajduje się na terenie danej rady gminy. Nie ma przy tym wątpliwości, iż uregulowania zawarte w przedmiotowej uchwale odnoszą się wprost do osób prowadzących apteki i z tego też powodu są oni zobowiązani przestrzegać przepisów w niej zawartych bez konieczności umieszczania takich regulacji w uchwale.

Zdaniem organu nadzoru, art. 94 ust. 2 ustawy nie upoważnia Rady do regulowania w uchwale podjętej na jego podstawie kwestii innych, niż określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Działanie odmienne, polegające na doprecyzowaniu kwestii innych, niż wynikając z normy kompetencyjnej, takich jak np. obowiązki kierowników czy właścicieli aptek, narusza w sposób istotny regulację stanowiącą podstawę prawną do podjęcia tej uchwały.

Z powyżej przedstawionych powodów podjętą przez Radę Miasta Chorzowa uchwałę, w części wskazanej wyżej należy uznać za sprzeczną z prawem, z tego względu podjęcie niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

1) Rada Miasta Chorzów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »