| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/394/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217), i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim oraz mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego oraz po przedstawieniu opinii przez organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (tekst jednolity Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 6056) w następujący sposób:

1) w Statucie Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącym załącznik do ww. uchwały:

a) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) gastrologii,

b) kardiologii,

c) ginekologii,

d) chirurgii ogólnej,

e) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

f) preluksacji,

g) okulistyki,

h) urologii,

i) dermatologii,

j) proktologii,

k) onkologii,

l) geriatrii,

m) chorób zakaźnych,

n) neurologii dla dzieci;,

b) § 15 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

podległe Z-cy Dyrektora d/s lecznictwa w Rydułtowach:

a) Szpital w Rydułtowach,

b) zespół poradni specjalistycznych w Rydułtowach,

c) pracownie diagnostyczne w Rydułtowach,

d) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach,

e) specjalista ds. epidemiologii,

f) sterylizatornia,

g) dział medycyny pracy,

h) dział farmacji szpitalnej;;

2) Załącznik nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim pod nazwą „Wykaz przedsiębiorstw z komórkami organizacyjnymi stacjonarnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 2 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim pod nazwą „Schemat organizacyjny Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż w dniu 28 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/394/2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Szpital w Rydułtowach, 44 – 280 Rydułtowy ul. Plebiscytowa 47:

1) Izba Przyjęć:

a) Ogólna,

b) Pediatryczna,

c) Ginekologiczno-Położnicza,

d) Internistyczna,

e) Ambulatorium Ogólne przy Izbie Przyjęć,

f) Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;

2) Ambulatorium Ogólne;

3) Oddział Chorób Wewnętrznych I -41 łóżek,w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;

4) Oddział Chorób Wewnętrznych II - 50 łóżek,w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;

a) Pododdział Geriatryczny - 18 łóżek;

5) Oddział Pediatryczny - 52 łóżka,w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

a) Pododdział Patologii Noworodka - 4 łóżka;

6) Oddział Chirurgiczny Ogólny - 44 łóżka;

7) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej - 24 łóżka;

8) Oddział Ginekologiczno - Położniczy - 58 łóżek,w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

9) Oddział Neonatologiczny - 23 łóżka;

10) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 4 łóżka;

11) Oddział Rehabilitacyjny - 25 łóżek;

12) Blok operacyjny;

13) Trakt porodowy;

14) Dział farmacji szpitalnej;

15) Sterylizatornia;

16) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 1;

17) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Nr 2;

18) Pracownia diagnostyki obrazowej USG;

19) Pracownia endoskopii;

20) Pracownia anatomopatologii.

2. Szpital w Wodzisławiu Śląskim, 44 – 300 Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51:

1) Izba Przyjęć;

2) Izba Przyjęć - II;

3) Ambulatorium Urazowe przy Izbie Przyjęć;

4) Ambulatorium Ogólne;

5) Oddział Chorób Wewnętrznych I-50 łóżek,w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego;

6) Oddział Chorób Wewnętrznych II               -33 łóżka,w tym 1 łóżko intensywnej opieki medycznej i 3 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego;

7) Oddział Chirurgiczny Ogólny-50 łóżek;

8) Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej-33 łóżka;

9) Oddział Ginekologiczno - Położniczy-50 łóżek,w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

10) Oddział Pediatryczny-17 łóżek,w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

11) Oddział Neonatologiczny-19 łóżek,w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

12) Oddział Neurologiczny- 14 łóżek,w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej;

13) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii-5 łóżek;

14) Oddział Rehabilitacyjny- 25 łóżek;

15) Oddział Dermatologiczny-20 łóżek;

16) Oddział Udarowy-16 łóżek;

17) Blok operacyjny;

18) Trakt porodowy;

19) Apteka szpitalna;

20) Sterylizatornia;

21) Pracownia diagnostyki obrazowej RTG;

22) Pracownia diagnostyki obrazowej USG;

23) Pracownia diagnostyki obrazowej USG - II;

24) Pracownia EKG;

25) Pracownia EEG;

26) Pracownia endoskopii;

27) Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 164.

3. Zespół Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowyul. Plebiscytowa 47:

1) Poradnia Gastrologiczna;

2) Poradnia Kardiologiczna;

3) Poradnia Onkologiczna;

4) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;

5) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

6) Poradnia Proktologiczna;

7) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;

8) Poradnia Preluksacyjna;

9) Poradnia Okulistyczna;

10) Poradnia Urologiczna;

11) Poradnia Geriatryczna;

12) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Gastrologicznej;

13) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej;

14) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;

15) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Proktologicznej;

16) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;

17) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Preluksacyjnej;

18) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej;

19) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

20) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;

21) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Diabetologicznej;

22) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;

23) Dział Medycyny Pracy – Poradnia Medycyny Pracy;

24) Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;

25) Pracownia EKG;              

26) Pracownia EEG;

27) Pracownia Audiometrii;

28) Pracownia Spirometrii.

4. Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląskiul. 26 Marca 164:

1) Poradnia Kardiologiczna;

2) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;

3) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

4) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;

5) Poradnia Preluksacyjna;

6) Poradnia Dermatologiczna;

7) Poradnia Chorób Zakaźnych;

8) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci;

9) Poradnia Urologiczna;

10) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Urologicznej;

11) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej;

12) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej;

13) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej;

14) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Neurologicznej dla Dzieci;

15) Gabinety Diagnostyczno-Zabiegowe Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;

16) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chorób Zakaźnych;

17) Pracownia Diagnostyki Obrazowej RTG;

18) Poradnia Onkologiczna.

5. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47:

1) Zespół transportu sanitarnego;

2) Zespół ratownictwa medycznego podstawowy;

3) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.

6. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 51:

1) Zespół transportu sanitarnego;

2) Zespoły ratownictwa medycznego podstawowe;

3) Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/394/2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »