| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Nadać Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc:

1) uchwała Nr IX/2/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 03 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu,

2) uchwała Nr VIII/1/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.09.2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr IX/2/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 3.09.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu,

3) uchwała Nr XIV/7/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/2/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 3 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, zmienionej uchwałą Nr VIII/1/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 września 2006 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/3/2014
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUNIU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Podstawę prawną działania Ośrodka stanowią w szczególności:

1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.),

4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

5) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1456),

7) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.),

8) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),

9) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),

10) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),

11) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.  Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.),

12) niniejszy Statut.

§ 3

Siedzibą i terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Bieruń, zwanej dalej Gminą.

II. CELE I ZADANIA

§ 4

Celem działalności Ośrodka jest podejmowanie szeroko rozumianych działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, motywacyjnym i wspierającym zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem w szczególności poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

2) umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

3) wspomaganie osób i rodzin w wysiłkach podejmowanych w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb.

§ 5

Zasadniczym przedmiotem działania Ośrodka jest wykonywanie zadań pomocy społecznej
w gminie Bieruń, a w szczególności:

1) przyznawanie i realizowanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,

2) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

3) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

4) koordynowanie realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

5) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym współudział w tworzeniu niezbędnej infrastruktury socjalnej odpowiadajacej potrzebom społecznym,

6) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

8) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin,

9) realizacja, w ramach posiadanych środków, zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych w gminie Bieruń.

§ 6

Ośrodek wykonuje także inne zadania, w tym zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

1) świadczeń rodzinnych,

2) świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym prowadzenie i zapewnienie miejsc
w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym,

4) inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy, w szczególności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, polityki prorodzinnej, przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków, a także integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 7

1. Ośrodek realizuje zadania statutowe współpracując z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej, spoza terenu Gminy.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 8

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bierunia.

3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Bierunia, który wykonuje wobec niego uprawnienia zwierzchnika służbowego.

4. Dyrektor odpowiada za realizację statutowych zadań przez Ośrodek oraz wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

5. Dyrektor określa w Regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Bierunia, wewnętrzną strukturę Ośrodka.

6. W zakresie realizacji zadań Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji
w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

7. Dyrektor na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Bierunia może występować o przyznanie środków zewnętrznych.

§ 9

Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Bieruniu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10

1. Na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Bierunia, Dyrektor upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy oraz zleconych Gminie.

2. Do wydawania decyzji administracyjnych Burmistrz Miasta Bierunia może upoważnić, na wniosek Dyrektora, innych pracowników Ośrodka.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE

§ 11

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków opracowywany na podstawie uchwały budżetowej gminy Bieruń na dany rok kalendarzowy.

3. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 12

Ośrodek nadzoruje i zarządza posiadanym mieniem z należytą starannością.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Statut i zmiany w Statucie uchwala Rada Miejska w Bieruniu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »