| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/11/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia.

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

W Uchwale nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r.
( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7196) dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "od budynków o pow. do 250 m² lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych o pow. do 250 m² lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, usług świadczonych na rzecz ludności objętej wpisem do CEIDG, od 1 m² powierzchni użytkowej - 19, 00 ";

2. § 1 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: "od budowli sieci kanalizacji sanitarnej - 0,1 % ich wartości; "

3. W § 3 ust. 1 dodaje się pkt 10 i pkt 11 w brzmieniu:

10)budynki lub ich części wynajmowane na działalność gospodarczą, z których dochody z najmu przeznaczone są na cele statutowe w zakresie realizacji zadań publicznych z dziedziny sportu, kultury fizycznej, kultury, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej;

11)budynki lub ich części zajęte na działalność polegającą na świadczeniu i wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

§ 2

1. Zastosowanie zwolnień z § 1 pkt 3 lub niższej stawki z § 1 pkt 1 i pkt 2 dla podatników będących przedsiębiorstwami  jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis jest różnicą pomiędzy stawką podstawową (§ 1 ust.1 pkt 5 Uchwały nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r.), a stawką preferencyjną (§ 1 pkt 1 niniejszej  uchwały) oraz stawką podstawową (§ 1 ust.1 pkt 11 Uchwały nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2014 r.) a stawką preferencyjną (§ 1 pkt 2 niniejszej uchwały).

2. Udzielenie pomocy de minimis może nastąpić zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) tylko w przypadkach określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3

Przedsiebiorstwem jest każda jednostka wykonująca dzialalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


mgr Przemysław Major


Załącznik do uchwały Nr I/11/2014
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 30 stycznia 2014 r.

§ 1

1. Pomoc może być przyznawana  przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

1)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym  działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 [1];

2)pomocy przyznawanej  przedsiębiorstwom zajmującą się  produkcją podstawową  produktów rolnych;

3)pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze  przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:

- kiedy wysokość pomocy ustalona jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych  lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu  przekazania  jej w części lub w całości producentom  podstawowym;

4)pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności  wywozowej;

5)pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

2. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi dzialalność w sektorach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 uchwały, a także dzialalność w jednym lub większej liczbie sektorów lub w innych obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 niniejsza uchwała ma zastosowanie do pomocy przyznanej w zwiazku z działalnością w sektorach lub obszarach działalności wchodzacych w zakres stosowania rozporządzenia,  pod warunkiem, że państwo  zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by dzialalność w sektorach wyłączonch z zakresu stosowania niniejszej uchwały nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 2

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych (w sektorze drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).

§ 3

W celu skorzystania z pomocy podatnik winien w terminie  przewidzianym w przepisach prawa    przedłożyć deklarację z podatku od nieruchomości lub  informację w sprawie podatku od nieruchomości   oraz  uczynić  zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 37 ust 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),  2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »