| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 249/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. 2013 poz. 1024) oraz art.4, art.5 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2011r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania


Załącznik do Uchwały Nr 249/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 29 stycznia 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Blachowni w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024). Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Blachownia.

Cel programu

Celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz rodzin o niskich dochodach.

Program zapewnia realizację polityki społecznej gminy poprzez:

• poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

• kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

• poprawę sytuacji rodzin o niskich dochodach;

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto  wsparciem w zakresie dożywiania 950 osób. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku poprzez udzielanie pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 11 uczniów. Ubóstwo rodzin objętych pomocą społeczną, przy znaczących kosztach wydatków na żywność, wpływa na niski standard życia tych rodzin oraz ogranicza możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci, prowadząc do zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. W tej sytuacji objęcie programem dzieci i młodzieży zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni  jako samorządowa jednostka pomocy społecznej, we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Blachownia.

Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

• uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć korzystania z posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie zapewnienia takiego posiłku. Przyznanie pomocy nie wymaga wówczas wydania decyzji administracyjnej ani ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona tego typu pomoc w postaci posiłku, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, wobec których wydano decyzje administracyjną.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M. P. z 2013r., poz. 1024).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »