| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/211/14 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568)

Rada Gminy Koszarawa uchwala co następuje

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

2) wysokość udzielanej dotacji;

3) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

4) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

5) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

§ 2. Warunki ubiegania się o dotację

1. Z budżetu Gminy Koszarawa może zostać udzielona dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Koszarawa.

2. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo innego stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku;

2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

4. Nakłady konieczne, o których mowa w § 2 pkt. 2 obejmują:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) wymianę lub odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, w tym rzeczy ruchomych stanowiących jego wyposażenie, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3. Wysokość dotacji

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

2. Jeżeli zabytek wpisany do rejestru zabytków posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Łączna wysokości dotacji udzielonej z budżetu gminy oraz innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac lub robót.

§ 4. Wniosek o udzielenie dotacji

1. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Gminy Koszarawa do dnia 30 czerwca danego roku.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) wskazanie zabytku i jego położenia;

3) udokumentowanie tytułu prawnego do zabytku;

4) określenie wysokości dotacji na prace, o którą ubiega się wnioskodawca i termin ich wykonania;

5) informacje o wnioskach o udzielenie dotacji, skierowanych do innych organów;

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków oraz wstępny kosztorys prac.

4. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt. 2 wnioskodawca może złożyć po przeprowadzeniu wszystkich prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, określonych w pozwoleniu wydanym przez Konserwatora Zabytków.

§ 5. Tryb postępowania

1. Wójt Gminy Koszarawa nie później niż w ciągu 60 dni od terminu wskazanego w §4 ust.1 przedkłada Radzie Gminy wniosek o przyznanie dotacji.

2. Dotacja przyznawana jest w drodze uchwały podjętej przez Radę Gminy.

3. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, która określa w szczególności:

1) opis prac i robót z terminem ich wykonania,

2) kwotę dotacji i termin jej płatności

3) tryb kontroli wykonania umowy,

4) sposób rozliczenia dotacji,

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

4. Przekazanie środków na dofinansowanie następuje na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Hulbój

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »