| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/214/14 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tj.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 tj.)

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje

Rozdział 1.
Podstawa obliczenia dotacji

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepubliczne przedszkola oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Koszarawa przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego .

§ 2. 1. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Koszarawa .

2. Po otrzymaniu przez Gminę Koszarawa metryczki subwencji oświatowej, dotacja zostanie ponownie przeliczona.

3. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszonych o opłaty z wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody gminy , z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

4. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty z wychowania przedszkolnego, stanowiące dochody gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

5. Niepublicznym szkołom podstawowym i przedszkolom, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecka objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.

§ 3. 1. W przypadku gdzie do obliczania podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów przedszkoli, dla obliczania dotacji :

a) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego – przyjmuje się liczbę tych uczniów z dnia 1 stycznia roku budżetowego,

b) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego – przyjmuje się liczbę tych uczniów z dnia 1 września roku budżetowego.

2. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących , ustalanych w budżecie na utrzymanie ucznia w przedszkolu publicznym , ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków – poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 4. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie przez organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej, odpowiedniej dla typu i rodzaju szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.

4. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach, w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły/przedszkola z tym, że część za grudzień będzie przekazywana do dnia 15 grudnia.

6. Wysokość dotacji dla:

a) niepublicznej szkoły w miesiącu lipcu i sierpniu ustalana jest na podstawie liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu czerwcu,

b) niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w okresie przerwy wakacyjnej ustalana jest na podstawie liczby uczniów wykazanej w informacji miesięcznej złożonej w miesiącu czerwcu.

7. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez gminę Koszarawa, do dnia aktualizacji tego wpisu.

Rozdział 3.
Tryb rozliczania dotacji

§ 5. 1.Organ prowadzący niepubliczną szkołę lub placówkę, sporządza roczne rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie do 15 stycznia następnego roku.

2. Wzór rozliczenia dotacji określa załącznik nr 3.

3. W przypadku gdy szkoła lub placówka niepubliczna kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 6. 1.Dotacje w części niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Koszarawa w terminie do 31 stycznia roku następnego.

2. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej dotacji z budżetu gminy Koszarawa, powinny zawierać wskazanie źródła finansowania.

§ 7. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonym jak od zaległości podatkowych.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli udzielonej dotacji

§ 8. 1. Wójtowi Gminy Koszarawa przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych dla niepublicznych szkół i placówek z budżetu gminy Koszarawa.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy Koszarawa, zawierające imię i nazwisko osób przeprowadzających kontrolę, nazwę kontrolowanej szkoły lub placówki niepublicznej , zakres i czas trwania kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. O podjęciu kontroli podmiot dotowany jest zawiadamiany co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli

4. Uprawnienia osób kontrolujących określa art. 90 ust. 3f i 3 g ustawy o systemie oświaty.

5. Kontroli podlega

a) zakres danych zawartych w miesięcznych informacjach,

b) zakres danych zawartych w rozliczeniu, o których mowa w § ust.1,

c) źródłowe dokumenty dotyczące organizacji i przebiegu nauczania oraz źródłowa dokumentacja finansowa,

d) przeznaczenie środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji.

6. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który zawiera w szczególności:

a) wskazanie podmiotu dotowanego objętego kontrolą i osoby prowadzącej podmiot,

b) wskazanie osób kontrolujących,

c) wskazanie czasu trwania kontroli i okresu objętego kontrolą,

d) określenie przedmiotu kontroli,

e) opis ustalonego stanu faktycznego w toku kontroli,

f) informację o składanych wyjaśnieniach,

g) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości,

h) zestawienie załączników.

2. Protokół podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel.

3. Podpisanie protokołu następuje w ciągu 7 dni od daty przekazania protokołu osobie prowadzącej podmiot dotowany lub wskazanemu przez nią przedstawicielowi.

4. Osoba prowadząca podmiot dotowany lub wskazany przez nią przedstawiciel mogą odmówić podpisania protokołu, wskazując na piśmie przyczyny odmowy. Pismo powinno być doręczone kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia odmowy podpisania protokołu.

5. Kontrolujący w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest ustosunkować się do podniesionych w nim okoliczności.

6. Wójt Gminy Koszarawa po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli oraz dokumentów wskazanych w ust. 4 i 5 może zarządzić uzupełniające czynności kontrolne.

§ 10. 1.Na podstawie wyników kontroli Wójt Gminy Koszarawa przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w którym zawiera w szczególności ustalenia w zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych naruszeń.

2. Osoba prowadząca podmiot dotowany zobowiązana jest do przekazania Wójtowi Gminy Koszarawa w terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/170/12 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli i placówek prowadzonych na terenie gminy Koszarawa.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Józef Hulbój


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/214/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV,214,14


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/214/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXV,214,14


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/214/14
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 22 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV,214,14

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »