| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI-358-2014 Rady Gminy Nędza

z dnia 31 stycznia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany wtabeli nr 1do Uchwały Budżetowej Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. p.n. „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK”poprzez zwiększenie planu dochodów budżetu zgodnie ztabelą nr 1do niniejszej Uchwały .

§ 2. Dokonać zmiany wtabeli nr 2do Uchwały Budżetowej Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. p.n. „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK”poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu zgodnie ztabelą nr 2do niniejszej Uchwały .

§ 3. Dokonać zmiany wtabeli nr 3do Uchwały Budżetowej Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. p.n. „PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK”poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu przychodów budżetu zgodnie ztabelą nr 3do niniejszej Uchwały .

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.,§ 6otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł;

- z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł;

- z tytułu zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 428 548,00 zł..

§ 5. W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.,§ 7otrzymuje brzmienie:

1. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93 838,24 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki bieżące:

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 99 271,40 zł;

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3 559,00zł i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 8 753,02 zł .

3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 23 018,54 zł.

4. W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 635 132,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 721 260,64 zł..

§ 6. W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r.,§ 11otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300 000,00 zł;

- zaciągania kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł;

- zaciągania pożyczki z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 428 548,00 zł..

§ 7. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 18 422 676,57 zł,w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 018 756,57 zł

- dochody majątkowe w kwocie 1 403 920,00 zł             

po stronie wydatków kwotą 21 215 533,19 złw tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 047 000,25 zł                                                                                                 

- wydatki majątkowe w kwocie 4 168 532,94 zł             

po stronie przychodów kwotą 4 304 199,61 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 428 548,00 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 700 000,00 zł, w tym:  przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 700 000,00 zł;             

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 175 651,61 zł.                           

po stronie rozchodów kwotą 1 511 342,99 zł, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 218 420,00 zł;

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 292 922,99 zł, w tym:  spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 203 322,99 zł  spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 89 600,00 zł

natomiast źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 792 856,62 zł są przychody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości 2 792 856,62 zł , pochodzące z :

- pożyczki w wysokości 1 210 128,00 zł

- kredytu w wysokości 700 000,00 zł;             

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 882 728,62 zł.             

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła


Załącznik Nr tabela nr 1 do Uchwały Nr XLVI-358-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalaczniktabela%20nr%201.pdf


Załącznik Nr tabela nr 2 do Uchwały Nr XLVI-358-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalaczniktabela%20nr%202.pdf


Załącznik Nr tabela nr 3 do Uchwały Nr XLVI-358-2014
Rady Gminy Nędza
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zalaczniktabela%20nr%203.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »