| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV.362.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Strumień na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1, art. 61 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Strumień na 2014 r. o kwotę14 924,00

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

1 328,00

Dochody bieżące

1 328,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego)

1 328,00

852

Pomoc społeczna

13 596,00

Dochody bieżące

13 596,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


13 596,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy Strumień na 2014r. o kwotę14 924,00 zł

Dz.

Rozdział

Treść

Zwiększenia

600

Transport i łączność

1 328,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 328,00

Wydatki bieżące

1 328,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

1 328,00

852

Pomoc społeczna

13 596,00

85295

Pozostała działalność

13 596,00

Wydatki bieżące

13 596,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

13 596,00

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy Strumień na 2014 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem

68 419,00

68 419,00

750

Administracja publiczna

2 900,00

700,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 900,00

700,00

Wydatki bieżące

2 200,00

700,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 200,00

700,00

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

700,00

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

700,00

Projekt „Echo Strumienia”-organizacja warsztatów dziennikarskich, fotograficznych i komputerowych zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności poprzez wydanie czterech numerów kwartalnika

700,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

55 000,00

2 200,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

55 000,00

Wydatki majątkowe

55 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

55 000,00

Adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

55 000,00

92195

Pozostała działalność

2 200,00

Wydatki bieżące

2 200,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

2 200,00

926

Kultura fizyczna

10 519,00

65 519,00

92601

Obiekty sportowe

10 519,00

65 519,00

Wydatki majątkowe

10 519,00

65 519,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 519,00

65 519,00

Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu - własne

65 519,00

Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu - unijne

8 941,15

Miejskie Centrum Kultury i rekreacji w Strumieniu - współfinansowanie

1 577,85

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Strumień na rok 2014” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII.359.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 18 grudnia 2013 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          39 024 785,46 zł,

wydatki                                          39 456 109,25 zł.

Deficyt budżetu gminy Strumień wynosi 431 323,79 zł i pokryty zostanie z pożyczek w kwocie 301 185,21 zł, ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 80 138,58 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.362.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIII.359.2013

Rady Miejskiej

w Strumieniu

z dnia 18 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2014

Lp

Nazwa zadania - cel Wydatki

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

Dział

Rozdział

§

1

Budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień

0 10

0 1010

6050

15 000,00

2

Przebudowa ul. Kościelnej w Zbytkowie

600

60016

6050

200 000,00

3

Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami

600

60016

6050

150 000,00

4

Budowa dróg w Gminie Strumień

600

60016

6050

1 000 000,00

5

Przebudowa chodnika wzdłuż ul.Bielskiej w Zabłociu

600

60014

6050

480 986,75

6

Doposażenie hali sportowej

700

70004

6210

20 000,00

7

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień

700

70005

6060

70 000,00

8

Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu

710

71035

6050

50 000,00

9

Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego

750

75023

6050

548 580,70

10

Zakup sprzętu komputerowego

750

75023

6060

7 000,00

11

e-Urząd-dodaj do ulubionych!Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień,Brenna,Hażlach,Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław-Śląski

750

75023

6060

15 000,00

12

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

754

75404

6170

13 000,00

13

Modernizacja instalacji CO w OSP Zbytków

754

75412

6230

10 000,00

14

Zakup 2 kompletów zapory przeciwpowodziowej

754

75414

6060

7 400,00

15

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu

801

80101

6050

500 000,00

16

Modernizacja Przedszkola w Strumieniu

801

80104

6050

80 000,00

17

Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP W Strumieniu

851

85195

6050

83 000,00

18

Wydatki na zakup udziału do WZC

900

90001

6010

1 000,00

19

Modernizacja sieci ciepłowniczej i urządzeń kotłowni

900

90001

6050

20 000,00

20

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień

900

90001

6050

100 000,00

21

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni  ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie

900

90001

6050

1 000 000,00

22

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień

900

90001

6050

160 000,00

23

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu

900

90001

6050

150 000,00

24

Budowa sieci urzadzeń odwodnienia w rejonie Kilisztwo i ul.Dębowej w Pruchnej

900

90001

6050

280 000,00

25

Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg

900

90001

6050

350 000,00

26

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła

900

90005

6230

80 000,00

27

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień

900

90015

6050

100 000,00

28

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu

926

92601

6050

1 065 434,47

29

Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

926

92601

6050

194 481,00

6057

8 941,15

6059

1 577,85

30

Modernizacja zaplecza klubu sportowego w Zabłociu

926

92601

6050

38 000,00

31

Adaptacja do użytkowania pomieszczeń nowej siedziby Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

921

92109

6220

55 000,00

Razem

6 854 401,92


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV.362.2014
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr XLIII.359.2013

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 18 grudnia 2013 r.

I.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1.

851

85154

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

155 000,00

2.

921

92109

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

651 000,00

3.

921

92116

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

441 000,00

Razem

1 247 000,00

I.2. Planowana dotacja celowa dla samorządowych instytucji kultury

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

2.

921

92109

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek  sektora finansów publicznych

55 000,00

Razem

55 000,00

I.3. Planowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu  budżetowego

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

700

70004

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

815 000,00

Razem

815 000,00

I.4

Planowana dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

700

70004

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

20 000,00

Razem

20 000,00

I.5. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

010

01030

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

20 000,00

2

750

75095

2319

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzuy jednostkami samorządu terytorialnego

3 224,00

3

754

75404

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

3 000,00

4

851

85158

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

7 838,00

852

85205

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

11 000,00

5

853

85311

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

11 000,00

Razem

56 062,00

I.6. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom na podstawie ustaw, porozumień

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

754

75404

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

13 000,00

Razem

13 000,00

I.7.

Zwroty dotacji oraz płatności

L.p.

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w złotych

1

852

85212

2910

Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

8 000,00

2

852

85213

2910

Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

100,00

3

852

85214

2910

Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowaw art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

200,00

4

852

85216

2910

Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowaw art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00

5

852

85278

2910

Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowaw art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

2 000,00

Razem

11 300,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »