| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)ogłasza się w załącznikudo niniejszego obwieszczeniatekst jednolity UchwałyNr XXI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 913), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 2348),

2) Uchwałą Nr XXIX/274/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4517).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) Punkt 2 w § 1, § 2 i § 3 Uchwały Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałą Nr XXI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 2348), które stanowią: ,, § 1.

2. Punkt 2 pouczenia w załączniku nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Porąbka deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia 2013 r. lub w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych..

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka..

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXIX/274/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4517), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka..

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXI/208/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na obszarze Gminy Porąbka wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W celu potwierdzenia prawdziwości danych zawartych w deklaracji, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dołączają do deklaracji w przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących nieruchomość - dokument potwierdzający zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.

§ 2.

1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Porąbka w terminie:

1) 1)do dnia 30 kwietnia 2013 r. - dotyczy pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości będzie uiszczana od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odnośniki:

1) zmieniony przez pkt 1 § 1 Uchwały Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 2348), która weszła w życie z dniem 27 marca 2013 r.

2) zmieniony przez § 1 Uchwały nr XXIX/274/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 4517), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia
Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »