| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 911), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 330),

2) Uchwałą Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 330), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.;

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka..

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2012

RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Porąbka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1)

1. W zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych.

2. W zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne odbierane będą pojemniki z selektywnie i nieselektywnie zebranymi odpadami w liczbie określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Każda liczba pojemników, ponad zadeklarowaną zostanie odebrana, natomiast Gmina Porąbka naliczy dodatkową opłatę za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 3.

1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. 2)Komunalne odpady segregowane z podziałem na odpady biodegradowalne (tzw. MOKRE) i odpady surowcowe (tzw. SUCHE) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Komunalne odpady segregowane z podziałem na SZKŁO w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości wytwarzania popiołu i chęci jego oddawania odbiór realizowany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym, poza tym okresem odbiór będzie realizowany, co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 4.

1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do wszystkich aptek na terenie Gminy Porąbka, które odbierane będą na zgłoszenie złożone przez Urząd Gminy Porąbka podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe i meble odbierane będą co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

3. 3)Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości do 500 kg na rok kalendarzowy od każdego właściciela nieruchomości.

4. Przeterminowane chemikalia odbierane będą co najmniej raz na kwartał każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

5. Zużyte baterie i akumulatory odbierane będą co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

7. Zużyte opony będą odbierane co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 5.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.

2. Odpady komunalne zgromadzone poza pojemnikami, o których mowa w ust. 1 nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należny zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemnik przed wejściem na terenie nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Odnośniki:

1) zmieniony przez § 1 Uchwały Nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 330), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

2) zmieniony przez pkt 2 w § 1 Uchwały Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014), która weszła w życie 13 grudnia 2013 r.

3) zmieniony przez pkt 3 w § 1 Uchwały Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014), która weszła w życie 13 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »