| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 911), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 330),

2) Uchwałą Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 330), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.;

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.;

2) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka..

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2012

RADY GMINY PORĄBKA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Porąbka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1)

1. W zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierana będzie każda ilość zebranych odpadów komunalnych.

2. W zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne odbierane będą pojemniki z selektywnie i nieselektywnie zebranymi odpadami w liczbie określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji. Każda liczba pojemników, ponad zadeklarowaną zostanie odebrana, natomiast Gmina Porąbka naliczy dodatkową opłatę za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

3. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 3.

1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. 2)Komunalne odpady segregowane z podziałem na odpady biodegradowalne (tzw. MOKRE) i odpady surowcowe (tzw. SUCHE) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Komunalne odpady segregowane z podziałem na SZKŁO w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości wytwarzania popiołu i chęci jego oddawania odbiór realizowany będzie w okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, co najmniej dwa razy w miesiącu kalendarzowym, poza tym okresem odbiór będzie realizowany, co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 4.

1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do wszystkich aptek na terenie Gminy Porąbka, które odbierane będą na zgłoszenie złożone przez Urząd Gminy Porąbka podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe i meble odbierane będą co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

3. 3)Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości do 500 kg na rok kalendarzowy od każdego właściciela nieruchomości.

4. Przeterminowane chemikalia odbierane będą co najmniej raz na kwartał każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

5. Zużyte baterie i akumulatory odbierane będą co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

7. Zużyte opony będą odbierane co najmniej dwa razy w ciągu każdego roku kalendarzowego zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez Gminę Porąbka z podmiotem odbierającym odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 5.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach wskazanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.

2. Odpady komunalne zgromadzone poza pojemnikami, o których mowa w ust. 1 nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należny zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemnik przed wejściem na terenie nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Odnośniki:

1) zmieniony przez § 1 Uchwały Nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 330), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

2) zmieniony przez pkt 2 w § 1 Uchwały Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014), która weszła w życie 13 grudnia 2013 r.

3) zmieniony przez pkt 3 w § 1 Uchwały Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 7014), która weszła w życie 13 grudnia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »